Missziói munkaterv 2024

I./ A GYÜLEKEZET JELLEMZŐ HELYZETE:

a./ Nagysága: A 2023. december 31-i adatok szerint a gyülekezet területén 1‒839 református családról tudunk (-35), ez 1.110 fő (-76); 1‒713 fő (+89) van a Választók Névjegyzékében; egyházfenntartói járulék befizetése 1-364 (-33) szám alatt történt. 1˗426 (+3) család ad adományos borítékokat. – Stagnálás tapasztalható az istentiszteletre járók létszámát, az adakozások összegét illetően azonban lassú növekedés.

b./ Milyen arányú a templomlátogatás? Vasárnap délelőttönként 75-80 fő (+5); délután 5 fő (-0).

c./ Milyen arányú az úrvacsorával élés? 2023-ben 465 (+45) férfi és 772 (+130) nő, összesen 1237 (+175) fő élt úrvacsorával.

d./ Az alkalmakról. A COVID előtti, 2019. évi adatokhoz képest kevesebben járnak istentiszteletekre. Az eltemetett egyháztagok létszáma 25 fő (-10) kevesebb a megkereszteltekétől: 27 fő (+2). Néhány család csatlakozott gyülekezetünkhöz a 2023. évben.
A 2024. évre reménységgel tervezzük az alkalmakat.

d./ Demográfiai helyzet: településünk három kerülete összlakossága nem éri el a 10 ezer főt. Istennek hála fiatal családok is megjelennek a gyülekezetben. Ez részben adományok vonatkozásában, és nem annyira a templomlátogatottságban mutatkozik meg.
A vasárnap délelőtti TV-s felvételekkel ‒ Juhász István és Cserepes Sándor segítségével ‒ a Tanácsteremben láthatják és hallhatják az alkalmakat öregek és betegek, és sokan megnézik otthonaikban is az istentiszteleteket. Maros József presbiter elhelyezi a gyülekezet honlapjára a felvételeket és a Youtube-on is láthatók, hallhatók.

e./ Igeszolgálataink alkalmain a Református Bibliaolvasó Kalauzhoz kapcsolódunk, de lelki témákról is tartunk igehirdetés-sorozatokat. Több, mint 100 Kalauzt vásároltunk és használunk a gyülekezetben.

II./ A GYÜLEKEZET ÁLDOZATOSSÁGA:
Anyagi helyzete: Kielégítő. A kitűzött célokat Isten vezetésével és segítségével törekedtünk megvalósítani az elmúlt évben.

III./ RENDSZERES ISTENTISZTELETI ALKALMAK IDEJE:
Gyermek-istentisztelet – vasárnap 10.30. Igen kevés résztvevővel.
Templomi istentisztelet – Vasárnap de. 10.30 óra. Átlagos részvevő szám: 75-80 (+5) fő. Ha igen hideg van – legalább mínusz 10 fok –, a gyülekezeti házban tartunk vasárnap délelőtti istentiszteleteket.
Gyülekezeti Házban – vasárnap 15.00 óra. Átlagos résztvevői létszám: 5 fő.
Bibliaóra: szerda 18.00. Átlagos résztvevői létszám: 15 (-1) fő. – Vezeti: Dr. Pótor Imréné.
Kórházi istentisztelet – szerdánként – Vezeti: Dr. Pótor Imre és dr. Pótor Imréné.
Fogyatékosok Napközi Otthona (Megoldás Ház) – szerdánként, kéthetente. – Vezeti: Dr. Pótor Imre.
Idősek otthona – szerdánként, kéthetente. – Vezeti: Dr. Pótor Imre.

IV./ NAGY ÜNNEPEKEN ISTENTISZTELET: 10.30 és 15.00 órakor van.

V./ ÚRVACSORAI ALKALMAK:
Bűnbánati hét istentiszteletei: Hétfőtől szombatig tartunk 19 órától (októbertől áprilisig 18.00) istentiszteleteket.
Hány alkalommal van bűnbánati istentisztelet? – Rendszerint hat esti istentiszteletet tartunk.
Reggel: nem tartunk alkalmat. Este: 18.00 órakor (nyári időben 19. órától).

VI./ BIBLIAÓRA IDEJE: Szerda 18.00 óra.
Van-e valamilyen tematikus rendje: Egész évben szerdán tartunk bibliaórát a Gyülekezeti Házban. A Református Bibliaolvasó Kalauz szerint az Ó- és Újtestamentumból olvassák a jelenlévők az igét, majd rövid bevezető szolgálatot követően néhányan elmondják, milyen üzenetet kaptak az Igéből. – A beszélgetést közös imádsággal zárjuk.

VII./ A FENTIEKEN TÚL MILYEN MÁS GYÜLEKEZETI ALKALMAK VANNAK?
Ifjúsági óra – Alkalmanként szombaton ‒ 14.00–17.00. – Vezeti: Dr. Pótor Imréné. Rendszeresen segítenek: Tóth András és Tóthné Baráth Mária presbiterek.

Énekkari próba – Alkalmanként, ünnepek előtt. – Az énekkart vezeti: Kósa Barnabásné tanárnő.

Konfirmációi óra – Kedd 09.45-től. – Vezeti: Dr. Pótor Imréné iskolában, Gyül. Házban: Dr. Pótor Imre.

Kórházi istentiszteletek és lelki gondozás – szerdán délután 15 órától; – Vezeti: Dr. Pótor Imre és dr. Pótor Imréné.

Hittan órák – óvoda, általános iskolában – órarend szerint. – Vezetik: Dr. Pótor Imréné, Mezőné Kiss Erzsébet és Kósa Barnabásné.

Iratterjesztés – alkalmanként a vasárnapi istentiszteletek előtt és után. – Vezetik: Tóth András és Tóthné Baráth Mária presbiterek.

Vasárnapi Iskolai Tanítók felkészítése – negyedévenként, megbeszélés szerint. – Vezeti: Dr. Pótor Imréné.

Felnőtt konfirmációi óra (szükség szerint – február 15-től pünkösdig) – vasárnap 15.00. – Vezeti: Dr. Pótor Imréné.

Presbiter-gyűlések: igény és szükség szerint. – Vezeti: Dr. Pótor Imre.

Presbiteri – bizottsági gyűlések: igény és szükség szerint. – Vezeti: Dr. Pótor Imre.

Családlátogatás – igény és megbeszélés szerint. – Vezetik: Dr. Pótor Imre és Dr. Pótor Imréné; Ebben a szolgálatban presbiterek, bibliaórán résztvevők és gyülekezeti tagok is részt vesznek.

Lelki gondozói beszélgetések vannak – kérésre, megbeszélés szerint a Lelkészi Hivatalban vagy a család otthonában. – Vezetik: Dr. Pótor Imre és Dr. Pótor Imréné.

Házi beteglátogatás és betegúrvacsora – kérésre, megbeszélés szerint. – Vezetik: Dr. Pótor Imre és Dr. Pótor Imréné.

Presbiteri Családi Nap: – 2024. Július 06. Szombaton –Tarpán, Juhász István és felesége birtokán.

Gyülekezeti Hitmélyítő és Evangélizáció – 2024. október 21˗ 25-ig (Hétfőtől Péntekig).
Vezeti: …………………………………………..… ref. lelkipásztor.

Gyülekezeti Gyermek-evangélizációs hét – 2024. július 15–19. – Vezeti: Dr. Pótor Imre és Dr. Pótor Imréné.

Gyülekezeti Családi Nap – 2024. július 20.

Ökumenikus imahét – helybeli történelmi egyházak lelkészeivel és vendégekkel.

Március 15-én, Pénteken – 10.30 órától ünnepi istentisztelet a református templomban. Utána a presbitérium fogadja a gyülekezeti házban a város polgári vezetőit.

Idősek Napja (nyugdíjas kortól) Szeptember 28-án, Szombaton 14.00–16.00 – a HSNY tagjaival. – Vezeti ………………………………. ref .lp.

Gyászolók vasárnapja – 2024. november 3-án Vasárnap 10.30-tól. – Meghívjuk az előző évben eltemetettek családtagjait. – Vezeti …………………….. ref. lp.

Gyermekes családok – húsvéti (03. 16.) és karácsonyi (12.07.) készülődés – Tóthné Baráth Mária presbiter vezetésével.

Alkalmainkat reménységben tervezzük, szükség szerint a vírusvédelmi szabályok figyelembe vételével.

VIII./ KONFERENCIÁK:
Egyházmegyei konferencián való részvétel: – Hirdetjük a Berekfürdői Missziói Hét alkalmát ( 2024. február 26 – március 02.) Évente rendszeresen vannak gyülekezetünkből is résztvevők.
Más konferencián való részvétel: – Az egyházmegyékben rendezendő alkalmakat is szívesen látogatjuk.

IX./ VALLÁSOKTATÁS:
Hány csoportban: Összes óraszám: Óvodában: 12 csop. (+3); Általános iskolában 32 csop. (+2); összesen: 44 (+5 óra, 44 csoport;

Gyermeklétszám: óvodás 147 (+40), általános iskolás: 355 (+35); összesen: 502 fő (+75).

Hitoktatók: Dr. Pótor Imréné, Mezőné Kiss Erzsébet hitoktató és Kósa Barnabásné hitoktató.
Órákat tartanak összesen: Dr. Pótor Imréné: 9 + 8 = 17 órát; Mezőné Kiss Erzsébet: 3 + 12 = 15 óra; Kósa Barnabásné: 12 óra . Összesen: 17+15+12= 44 (+5) óra.

Gyermek-istentisztelet ideje: Vasárnap 10.30.
Helye: Gyülekezeti ház. – Ebben a munkában több gyülekezeti tag – pedagógusok, lelki munkások –vesz részt. Negyedévente egyszer a gyermekmunkások közössége megbeszélést, közös előkészületet tart.

X./ A KONFIRMÁCIÓI OKTATÁS:
Konfirmáció év napjai, órája: – Kedd 09.45-től – Vezeti: Dr. Pótor Imréné Anyaga: Konfirmációi Könyv.
A Gyülekezeti Házban tartja dr. Pótor Imre.

XI./ IFJÚSÁGI ÓRA:
Mikor tartják: Gyülekezeti Házban – alkalmanként, szombaton 14.00‒17.00 óra között;
Résztvevők átlagos száma: 5 fő.
Más ifjúsági alkalom (pl. gyermek, ifjúsági konferencia):
Gyermek-evangélizációs hét: A templomban és gyülekezeti házban tartjuk, nyáron, egyhetes alkalmat – 6 nap, kb. 50 fő részvételével. Vezeti: Dr. Pótor Imre és Dr. Pótor Imréné;
Ifjúsági munka munkatársai: Ifjúsági vezetője: Dr. Pótor Imréné és segítők Tóth András és Tóthné Baráth Mária presbiterek.

XII./ MILYEN RENDKÍVÜLI GYÜLEKEZETI ALKALMAT, ÜNNEPSÉGET TERVEZ EBBEN AZ ÉVBEN? –
Presbitercsaládok Napja; Gyászolók Vasárnapja, Idősek napja, Gyülekezeti Családi Nap, Evangélizációs és Hitmélyítő hét; Gyermek-evangélizációs hét;

XIII./ ÉPÜLETEKKEL KAPCSOLATOS VÉLEMÉNY:
Milyen konkrét feladatokat szeretnének elvégezni a gyülekezetben a tárgyalt évben:
Pályázati pénzekből:
A református óvoda és minibölcsőde építése a Jókai u. 4. sz. alatt – hsz.: 1035 – az Óvoda Programon belül – (800 Millió Ft.) Mindkét intézmény működik.
A pályázatokat és elszámolásokat Filep István presbiter végzi Miléné Debreceni Edit egyháztagunkkal.

XIV./ KIEGÉSZÍTÉSEK, JAVASLATOK A MISSZIÓI BIZOTTSÁGI TAGOK RÉSZÉRŐL: 2024. március 04-én, a Missziói Bizottság alkalmán.

– A Palánta bábcsoport meghívása a 2024. 03. 16-i előkészítőre.
– Legyen biciklitúra Tákos – Csarodára a konfirmandusoknak.
– Hangozzék gyakrabban igeszolgálat vasárnaponként a napi ige alapján.

Presbitérium megtárgyalta és elfogadta 2024. március 08-án.

……………………………                                                                    …………………………
(Ács Ferenc főgondnok s.k.)            PH                        (Dr. Pótor Imre ref. lp.-tanár s.k.) 

TERVEZETT ALKALMAK – DÁTUMOK 2024-BEN

Január 01. Hétfő: – Újévi istentisztelet a templomban – 10.30 és Gyül Házban 15.00;
Január 21–28. Vasárnaptól Vasárnapig: Egyetemes imahét – gyülekezeti ház – 18.00;
Január 28. Vasárnap: Imahét – úrvacsora – templomi istentisztelet 10.30; (Úv.: Kovács Miklósné)
Február 12 – 18. (Hétfőtől – Szombatig): – Böjti bűnbánati hét – gyülekezeti ház – Magdaléneumnak pénzgyűjtés – 18.00;
Február 25. Vasárnap: – Böjti úrvacsora – templomi istentisztelet – 10.30; (Úv.: Haklikné Hegedűs Katalin pr.);
Március 15. Péntek: – Istentisztelet a templomban 10.30-tól;
Március 16. Szombat 10.00 – 12.00 – Húsvéti előkészület – gyülekezeti házban – Tóthné Baráth Mária;
Március 24. Virágvasárnap – 10.30 és 15.00;
Március 25–30: – Bűnbánati hét – Gyülekezeti ház – 18.00 órától;
Március 29. Nagypéntek – Templom – 10.30.
Március 31. Vasárnap: – Húsvét I. –úrvacsora – templomi istentisztelet 10.30; (Úv.: Miklovich Zsolt)
Március 31. Vasárnap: – Húsvét I. – Hálaadó istentisztelet – gyülekezeti házban – 15.00;
Április 01. Hétfő: – Húsvét II. napja. Istentiszteletek: Templom – 10.30 és Gyül Ház 15.00;
Május 09. Csütörtök: – Áldozócsütörtök – Mennybemenetel napja – Templom – 10.30 és Gyül Ház 19.00;
Május 12. Vasárnap – Konfirmáció – 10.30 Templom;
Május 13 – 18. Hétfőtől szombatig: – Bűnbánati istentiszteletek – templom – 19.00;
Május 19. Vasárnap: – Pünkösd I. napja – úrvacsora a templomban 10.30-tól; (Úv.: Madai József);
Május 19. Vasárnap: – Pünkösd I. napja – hálaadó istentisztelet a gyülekezteti házban 15.00-tól;
Május 20. Hétfő: – Pünkösd II. napja. Istentiszteletek: Templom – 10.30 és Gyül Ház 15.00;
Július 06. Szombat:– Presbiteri Családi Nap – 10.00 – Tarpán.
Július 15–19: – Gyermekhét a gyülekezeti házban és a templomban – 9.00–13.00;
Július 20. Szombat: – Gyülekezeti Családi Nap –Tarpán Juhász István és felesége birtokán – 10.00-tól;
Augusztus 19–24. Hétfőtől Szombatig: – Bűnbánati hét – Templom – 19.00;
Augusztus 20. Kedd: Nemzeti Ünnep – templomi istentisztelet – Újkenyér – úrvacsorai istentisztelet a templomban 10.30; (Úv.: Páll Zoltán);
Szeptember 28. Szombat: – Idősek Napja – 14.00–16.00. Előadó: Debreceniné Szabó Éva védőnő-
presbiter;
Október 21–25. Hétfőtől Péntekig: – Hitmélyítő (gyülekezeti ház 17.00) és evangélizációs hét ( templom – 18.00) ………………………………………… lelkipásztor/ok szolgálataival;
Október 23. Szerda: – Nemzeti Ünnep – templom 10.30;
Október 27. Vasárnap: – Újbor – úrvacsorai istentisztelet a templomban – 10.30; (Úv.: Tóth Györgyné Ifjúság u. 12.);
Október 31. Csütörtök: – Reformáció ünnepe – Istentiszteletek a templomban 10.30 és 15.00;
November 03. Vasárnap: – Gyászolók vásárnapja – templomban 10.30;
December 07. Szombat – Karácsonyi előkészület – gyülekezeti házban – 10.00–12.00 – Tóthné Baráth Mária;
December 18 – 23. Szerdától – Hétfőig: – Karácsony előtti bűnbánati hét – gyülekezeti ház – 18.00;
December 24. Kedd: – Szenteste – Templomi istentisztelet 17.00 órától;
December 25. Szerda: – Karácsony I. napja – úrvacsora a templomban 10.30-tól. (Úv.: Király Ákos);
December 25. Szerda: – Karácsony I. napja – hálaadó istentisztelet a gyülekezeti házban 15.00-tól;
December 26. Csütörtök: – Karácsony II. napja. Istentiszteletek: Templomi 10.30; és Gyül Ház 15.00;
December 31. Kedd: – Évzáró istentisztelet a templomban – 17.00.

Az időpontokat illetően – szükség esetén – a változtatás jogát fenntartjuk!

információk

Hivatali órák:
Keddtől Szombatig: 9:00 – 11:00

06 45 470-541
06 30 436-2945

potorimre@gmail.com
refnameny@gmail.com

VÁSÁROSNAMÉNYI

REFORMÁTUS

EGYHÁZKÖZSÉG

Lelkészek

Dr. Pótor Imre
ref. lp.- tanár

Dr. Pótorné Beregszászi Erzsébet
ref. lp.- pásztorál pszichológus

Minden jog fenntartva. © 2024 Vásárosnaményi Református Egyházközség