Missziói munkaterv 2018

 I./ A GYÜLEKEZET JELLEMZŐ HELYZETE:

a./ Nagysága: A 2017. december 31-i adatok szerint a gyülekezet területén 1‒869 református családról tudunk, ez 1547 fő; 1‒636 fő van a Választók Névjegyzékében; egyházfenntartói járulék befizetése 1-412. szám alatt történt. Átlagosan 1˗194 család ad adományos-borítékokat.

b./ Milyen arányú a templomlátogatás? Vasárnap délelőttönként 110 fő; délután 10 fő.

c./ Milyen arányú az úrvacsorával élés? 2017-ben 543 férfi és 952 nő, összesen 1.495 fő élt úrvacsorával.

d./ Demográfiai helyzet: településünk három kerülete összlakossága nem éri el a 10 ezer főt. Istennek hála fiatal családok is megjelennek a gyülekezetben. Ez részben adományok vonatkozásában, és nem annyira a templomlátogatottságban mutatkozik meg. A vasárnap délelőtti TV-s felvételekkel ‒ Juhász István és Cserepes Sándor segítségével ‒ a Tanácsteremben láthatják˗hallhatják az alkalmakat öregek és betegek, és egyre többen láthatják otthonaikban is az istentiszteleteket. Maros József elhelyezi a gyülekezet honlapjára a felvételeket.

e./ Igeszolgálataink alkalmain a Református Bibliaolvasó Kalauzhoz kapcsolódunk, de lelki témákról is tartunk igehirdetés-sorozatokat. Több mint 150 Kalauzt vásároltunk és használunk a gyülekezetben.

f./ 2014-el kezdődően presbiter-bibliaórát tartunk – havonta egy alkalommal. Ezeken a presbiterek néhány tagja vesz részt.

II./ A GYÜLEKEZET ÁLDOZATOSSÁGA:

Anyagi helyzete: Istennek hála jó. A kitűzött célokat Isten vezetésével és segítségével törekedtünk megvalósítani az elmúlt évben.

III./ RENDSZERES ISTENTISZTELETI ALKALMAK IDEJE:

Gyermek-istentisztelet – vasárnap 10.30. Igen kevés résztvevővel.

Templomi istentisztelet – Vasárnap de. 10.30 óra. Átlagos részvevő szám: 110 fő. Januártól márciusig a gyülekezeti házban tartunk vasárnap délelőtti istentiszteleteket – ha igen hideg van. A részvétel dinamikusan növekedett.

Gyülekezeti Házban – vasárnap 15.00 óra. Átlagos résztvevői létszám: 10 fő.

Bibliaóra: szerda 18.00. Átlagos résztvevői létszám: 20 fő. – Vezeti: Dr. Pótor Imréné.

Kórházi istentisztelet – szerdánként. – Vezeti: Dr. Pótor Imréné.

Fogyatékosok Napközi Otthona (Megoldás Ház) – szerdánként – Vezeti: Dr. Pótor Imre.

Öregotthon – szerdánként kéthetente. – Vezeti: Dr. Pótor Imre.

IV./ NAGY ÜNNEPEKEN ISTENTISZTELET: 10.30; 15.00 órakor van.

V./ ÚRVACSORAI ALKALMAK:

Bűnbánati hét istentiszteletei: Hétfőtől szombatig tartunk 19 órától (októbertől áprilisig 18.00) istentiszteleteket.

Hány alkalommal van bűnbánati istentisztelet? – Rendszerint hat esti istentiszteletet tartunk.

Reggel: nem tartunk alkalmat. Este: 18.00 órakor (nyári időben 19. órától).

VI./ BIBLIAÓRA IDEJE: Szerda 18.00 óra (nyáron 19.00 óra)

Van-e valamilyen tematikus rendje: Egész évben szerdán tartunk bibliaórát a Gyülekezeti Házban. A Református Bibliaolvasó Kalauz szerint az Ó- és Újtestamentumból olvassák a jelenlévők az igét, majd rövid bevezető szolgálatot követően többen is elmondják, milyen üzenetet kaptak az Igéből. – A beszélgetést közös imádsággal zárjuk.

VII./ A FENTIEKEN TÚL MILYEN MÁS GYÜLEKEZETI ALKALMAK VANNAK?

Ifjúsági óra – Alkalmanként szombaton ‒ 16.00-18.00. – Vezeti: Dr. Pótor Imréné

Énekkari próba – Alkalmanként, ünnepek előtt. – Az énekkart vezeti: Kósa Barnabásné tanárnő

Konfirmációi óra – Kedden 10.40-től. – Vezeti: Dr. Pótor Imre.

Baba-mama-kör (babák kb. 6 hónapostól 3 éves korig) – Hetente pénteken – 10.00‒12.00; – Vezeti: Dr. Pótor Imréné
(Segítők: Kósa Barnabásné, Szilágyi Andrásné, Ábrán Andrásné és Kiss Pálné).

Kórházi istentiszteletek és lelkigondozás – szerdán délután; – Vezeti: Dr. Pótor Imréné (Lapos Tiborné, Szigeti Miklósné, Elek Endréné és Pataki Béla egyháztag.)

Hittan órák – óvoda, általános- és szakiskola – órarend szerint. – Vezetik: Dr. Pótor Imre, Dr. Pótor Imréné, Mezőné Kiss Erzsébet és Kósa Barnabásné.

Iratterjesztés – vasárnapi istentiszteletek előtt és után. – Vezeti: Tóthné Baráth Mária.

Vasárnapi Iskolai Tanítók felkészítése – negyedévenként, megbeszélés szerint. – Vezeti: Dr. Pótor Imréné.

Felnőtt konfirmációi óra (szükség szerint – február 15-től pünkösdig) – vasárnap 15.00. – Vezeti: Dr. Pótor Imréné.

Presbiter-gyűlések: igény és szükség szerint. – Vezeti: Dr. Pótor Imre.

Presbiteri – bizottsági gyűlések: igény és szükség szerint. – Vezeti: Dr. Pótor Imre.

Családlátogatás – igény és megbeszélés szerint. – Vezetik: Dr. Pótor Imre és Dr. Pótor Imréné; Ebben a szolgálatban több presbiter, bibliaórán résztvevők és gyülekezeti tagok is részt vesznek. Lelkigondozói beszélgetések – kérésre, megbeszélés szerint a Lelkészi Hivatalban. – Vezetik: Dr. Pótor Imre és Dr. Pótor ImrénéHázi beteglátogatás és betegúrvacsora – kérésre, megbeszélés szerint. – Vezetik: Dr. Pótor Imre és Dr. Pótor Imréné.Ifjúsági énekkar – alkalmanként, ünnepek előtt – Vezeti: maga a csoport.Gyülekezeti Hitmélyítő és Evangélizáció – 2018. október 22˗26-ig. – Vezeti: Szegediné dr. Költő Eszter és Szegedi Gyula nagyvarsányi ref. lelkipásztorok.

Gyülekezeti Gyermek-evangélizációs hét – 2018. július 30 – augusztus 3.- Vezeti: Dr. Pótor Imre és Dr. Pótor Imréné

Presbitercsaládok Napja – 2018. augusztus 14. szombaton Tarpán Juhász István és Felesége birtokán. – Vezetik: Dr. Pótor Imre és Dr. Pótor Imréné

Ökumenikus imahét – helybeli történelmi egyházak lelkészeivel és vendég lelkipásztorokkal.

Volt konfirmandus találkozó (1964-1968-ban konfirmáltak.) – 2018 őszén. – Vezeti: Dr. Pótor Imre

Ökumenikus istentisztelet – Március 15-én, csütörtökön 10.30 órától a református templomban. Utána a presbitérium fogadja a gyülekezeti házban a város lelki és polgári vezetőit.

Gyászolók vasárnapja – 2018. november 4-én. – Meghívjuk az előző évben eltemetettek családtagjait. – Vezeti Dr. Pótor Imre.

Idősek Napja (nyugdíjas kortól) szeptember 29-én, szombat délután – a HSNY tagjaival. – Vezeti Dr. Pótor Imre.

Gyermekes családok – húsvéti készülődés – Tóthné Baráth Mária vezetésével.

VIII./ KONFERENCIÁK:

Egyházmegyei konferencián való részvétel: – Hirdetjük a Berekfürdői Missziói Hét alkalmát (2018. 03. 05‒10.).

Más konferencián való részvétel: – A szomszéd egyházmegyékben rendezendő alkalmakat is szívesen látogatjuk.

Saját gyülekezetben tervez-e ez évben konferenciát? – Találkozó konfirmáltak részére.

IX./ VALLÁSOKTATÁS:

Hány csoportban: Összes óraszám: Óvodában: 8 csop.; Általános iskolában 29 csop.; Szakiskolában 1 csop. összesen: 38 óra, 38 csoport;

Gyermeklétszám: óvodás 135 fő, szakiskolás: 9 fő, általános iskolás: 311 fő; összesen: 455 fő

Hitoktatók: Dr. Pótor Imre, Dr. Pótor Imréné, Mezőné Kiss Erzsébet hitoktató és Kósa Barnabásné hitoktató

Órákat tartanak összesen: Dr. Pótor Imre 4 óra; Dr. Pótor Imréné: 7 + 8 = 15 órát; Mezőné Kiss Erzsébet: 9 óra; Kósa Barnabásné: 10 óra. Összesen: 4 +15+9+10= 38 óra

Gyermek-istentisztelet ideje: Vasárnap 10.30.

Helye: Gyülekezeti ház. – Ebben a munkában több gyülekezeti tag – pedagógusok, lelki munkások – részt vesz. Negyedévente egyszer a gyermekmunkások közössége megbeszélést, közös előkészületet tart.

X./ A KONFIRMÁCIÓI OKTATÁS:

Konfirmáció év napjai, órája: – Kedden 10.40-től – Vezeti: Dr. Pótor Imre Anyaga: Konfirmációi Könyv.

XI./ IFJÚSÁGI ÓRA:

Mikor tartják: Gyülekezeti Házban – alkalmanként, szombaton 16.00‒18.00 óra között;

Résztvevők átlagos száma: 10 fő.

Más ifjúsági alkalom (pl. gyermek, ifjúsági konferencia):

Gyermek-evangélizációs hét: A templomban és gyülekezeti házban tartjuk, nyáron, egyhetes alkalmat, kb. 100 fő részvételével. Vezeti: Dr. Pótor Imre és Dr. Pótor Imréné;

Ifjúsági munka munkatársai: Ifjúsági vezetője: Dr. Pótor Imréné;

XII./ MILYEN RENDKÍVÜLI GYÜLEKEZETI ALKALMAT, ÜNNEPSÉGET TERVEZ EBBEN AZ ÉVBEN? –

Presbitercsaládok Napja; Volt Konfirmáltak Napja; Gyászolók Vasárnapja, Idősek napja

XIII./ ÉPÜLETEKKEL KAPCSOLATOS VÉLEMÉNY:

Milyen konkrét feladatokat szeretnének elvégezni a gyülekezetben a tárgyalt évben:

Renoválnunk kell a templom párkányzatot.

XIV./ KIEGÉSZÍTÉSEK, JAVASLATOK A MISSZIÓI BIZOTTSÁGI TAGOK RÉSZÉRŐL:

A Missziói Bizottság megtárgyalta a Missziói Munkatervet 2018. január 29.

– Az egyháztagság, teljes egyháztag fogalma ismertetése vasárnapi gyülekezet előtt (Dr. Pótor Imre);

– A Palánta Bábos csoportot hívjuk meg a gyermek-evangélizációs hét egy napjára – adományt gyűjtünk nekik kitett perselyben. (Tóthné Baráth Mária)

– Tartsunk Családi Napot a gyermekhét szombatján (augusztus 4-én) Tarpán a Juhász házaspár birtokán. rre hívjuk meg Pintér Béla evangéliumi énekes bizonyságtévőt. (Tóthné Baráth Mária)

– Házaspároknak tartsunk külön napon előadást, csoportos megbeszéléssel. Hívjuk meg erre Kovács Károly tanár urat és feleségét Debrecenből. (Cs. Kovács Sándorné).

– Templomba hozzuk el a hittanos csoportokat egy-egy órára húsvét és pünkösd között – legyen templomélményük. (Király Ákosné és hitoktatók).

– Szórólap készítése évi egyházi programokról, dátumokkal – 600 példányban – (Szabóné Széles Erzsébet).

– Istentisztelet előtt gyermekcsoportok tartsanak rövid beszámolót. (Gyermekmunkások).

– Kátés csoportot vigyük el tiszai kirándulásra. (Gyermekmunkások).

– A tanácsteremben az úrvacsorázás a gyülekezeti záróének alatt történjen – a tanácsteremben előkészített szentjegyekkel.

– A bibliaóra időpontját szószéki hirdetéssel is közöljük.

A Presbitérium megtárgyalta és elfogadta 2018. február 2.

…………………………………………….                                                                             ………………………………………………………

(Ács Ferenc gondnok sk.)                                                 PH                                    (Dr. Pótor Imre ref. lp.-tanár sk.)

információk

Hivatali órák:
Keddtől Szombatig: 9:00 – 11:00

06 45 470-541
06 30 436-2945

potorimre@gmail.com
refnameny@gmail.com

VÁSÁROSNAMÉNYI

REFORMÁTUS

EGYHÁZKÖZSÉG

Lelkészek

Dr. Pótor Imre
ref. lp.- tanár

Dr. Pótorné Beregszászi Erzsébet
ref. lp.- pásztorál pszichológus

Minden jog fenntartva. © 2024 Vásárosnaményi Református Egyházközség