Missziói munkaterv 2019

I./ A GYÜLEKEZET JELLEMZŐ HELYZETE:

a./ Nagysága: A 2018. december 31-i adatok szerint a gyülekezet területén 1‒905 református családról tudunk (+41), ez 1570 fő (+15); 1‒636 fő (+14) van a Választók Névjegyzékében; egyházfenntartói járulék befizetése 1-421 (+9) szám alatt történt. 1˗533 (-19) család ad adományos-borítékokat.

b./ Milyen arányú a templomlátogatás? Vasárnap délelőttönként 110 fő; délután 8 fő.

c./ Milyen arányú az úrvacsorával élés? 2018-ban 544 (+1) férfi és 964 (+12) nő, összesen 1.508 (+13) fő élt úrvacsorával.

d./ Demográfiai helyzet: településünk három kerülete összlakossága nem éri el a 10 ezer főt. Istennek hála fiatal családok is megjelennek a gyülekezetben. Ez részben adományok vonatkozásában, és nem annyira a templomlátogatottságban mutatkozik meg. A vasárnap délelőtti TV-s felvételekkel ‒ Juhász István és Cserepes Sándor segítségével ‒ a Tanácsteremben láthatják˗hallhatják az alkalmakat öregek és betegek, és egyre többen láthatják otthonaikban is az istentiszteleteket. Maros József elhelyezi a gyülekezet honlapjára a felvételeket.

e./ Igeszolgálataink alkalmain a Református Bibliaolvasó Kalauzhoz kapcsolódunk, de lelki témákról is tartunk igehirdetés-sorozatokat. Több mint 150 Kalauzt vásároltunk és használunk a gyülekezetben.

f./ 2014-el kezdődően presbiter-bibliaórát tartunk – havonta egy alkalommal. Ezeken a presbiterek néhány tagja vesz részt.

II./ A GYÜLEKEZET ÁLDOZATOSSÁGA:

Anyagi helyzete: Istennek hála jó. A kitűzött célokat Isten vezetésével és segítségével törekedtünk megvalósítani az elmúlt évben.

III./ RENDSZERES ISTENTISZTELETI ALKALMAK IDEJE:

Gyermek-istentisztelet – vasárnap 10.30. Igen kevés résztvevővel.

Templomi istentisztelet – Vasárnap de. 10.30 óra. Átlagos részvevő szám: 110 fő. Januártól márciusig a gyülekezeti házban tartunk vasárnap délelőtti istentiszteleteket – ha igen hideg van.

Gyülekezeti Házban – vasárnap 15.00 óra. Átlagos résztvevői létszám: 8 fő.

Bibliaóra: szerda 18.00. Átlagos résztvevői létszám: 20 fő. – Vezeti: Dr. Pótor Imréné.

Kórházi istentisztelet – szerdánként. – Vezeti: Dr. Pótor Imréné.

Fogyatékosok Napközi Otthona (Megoldás Ház) – szerdánként, kéthetente – Vezeti: Dr. Pótor Imre.

Öregotthon – szerdánként, kéthetente. – Vezeti: Dr. Pótor Imre.

IV./ NAGY ÜNNEPEKEN ISTENTISZTELET: 10.30; 15.00 órakor van.

V./ ÚRVACSORAI ALKALMAK:

Bűnbánati hét istentiszteletei: Hétfőtől szombatig tartunk 19 órától (októbertől áprilisig 18.00) istentiszteleteket.

Hány alkalommal van bűnbánati istentisztelet? – Rendszerint hat esti istentiszteletet tartunk.

Reggel: nem tartunk alkalmat. Este: 18.00 órakor (nyári időben 19. órától).

VI./ BIBLIAÓRA IDEJE: Szerda 18.00 óra (nyáron 19.00 óra)

Van-e valamilyen tematikus rendje: Egész évben szerdán tartunk bibliaórát a Gyülekezeti Házban. A Református Bibliaolvasó Kalauz szerint az Ó- és Újtestamentumból olvassák a jelenlévők az igét, majd rövid bevezető szolgálatot követően többen is elmondják, milyen üzenetet kaptak az Igéből. – A beszélgetést közös imádsággal zárjuk.

VII./ A FENTIEKEN TÚL MILYEN MÁS GYÜLEKEZETI ALKALMAK VANNAK?

Ifjúsági óra – Alkalmanként szombaton ‒ 16.00-18.00. – Vezeti: Dr. Pótor Imréné és Tóth Ádám.

Énekkari próba – Alkalmanként, ünnepek előtt. – Az énekkart vezeti: Kósa Barnabásné tanárnő.Konfirmációi óra – Kedden 10.45-től. – Vezeti: Dr. Pótor Imre.

Baba-mama-kör (babák kb. 6 hónapostól 3 éves korig) – Hetente pénteken – 10.00‒12.00; – Vezeti: Dr. Pótor Imréné (Segítők: Kósa Barnabásné, Szilágyi Andrásné, Ábrán Andrásné és Kiss Pálné).

Kórházi istentiszteletek és lelki gondozás – szerdán délután; – Vezeti: Dr. Pótor Imréné (Lapos Tiborné, Szigeti Miklósné, Elek Endréné és Pataki Béla).

Hittan órák – óvoda, általános iskolában – órarend szerint. – Vezetik: Dr. Pótor Imre, Dr. Pótor Imréné, Mezőné Kiss Erzsébet és Kósa Barnabásné. A szakiskolai vallásoktatásra erre az évben már nem volt igény az iskolai-szülői felmérést szerint.

Iratterjesztés – vasárnapi istentiszteletek előtt és után. – Vezeti: Tóth András és Tóthné Baráth Mária.

Vasárnapi Iskolai Tanítók felkészítése – negyedévenként, megbeszélés szerint. – Vezeti: Dr. Pótor Imréné.

Felnőtt konfirmációi óra (szükség szerint – február 15-től pünkösdig) – vasárnap 15.00. – Vezeti: Dr. Pótor Imréné.

Presbiter-gyűlések: igény és szükség szerint. – Vezeti: Dr. Pótor Imre.

Presbiteri – bizottsági gyűlések: igény és szükség szerint. – Vezeti: Dr. Pótor Imre.

Családlátogatás – igény és megbeszélés szerint. – Vezetik: Dr. Pótor Imre és Dr. Pótor Imréné; Ebben a szolgálatban több presbiter, bibliaórán résztvevők és gyülekezeti tagok is részt vesznek. Lelki gondozói beszélgetések – kérésre, megbeszélés szerint a Lelkészi Hivatalban. – Vezetik: Dr. Pótor Imre és Dr. Pótor Imréné.Házi beteglátogatás és betegúrvacsora – kérésre, megbeszélés szerint. – Vezetik: Dr. Pótor Imre és Dr. Pótor Imréné.Ifjúsági énekkar – alkalmanként, ünnepek előtt – Vezeti: maga a csoport.Gyülekezeti Hitmélyítő és Evangélizáció – tervek szerint 2019. október 21˗25-ig.

Vezeti: ……………………………………………………. ref. lelkipásztor.

Gyülekezeti Gyermek-evangélizációs hét – 2019. augusztus 05-09. – Vezeti: Dr. Pótor Imre és Dr. Pótor Imréné.

Gyülekezeti Családi Nap – 2019. augusztus 10. (Egyeztetni a Juhász családdal!).

Házaspárok Napja – Kovács Károllyal és feleségével – házasság-terapeutákkal – 2019. augusztus 17-én Szombaton 10-15.00.

Presbitercsaládok Napja – 2019. Augusztus 24. szombaton 10.00-től. Tarpán Juhász István és Felesége birtokán. – Vezetik: Dr. Pótor Imre és Dr. Pótor Imréné (Egyeztetni a Juhász családdal!)

Ökumenikus imahét – helybeli történelmi egyházak lelkészeivel és vendég lelkipásztorokkal.

Ökumenikus istentisztelet – Március 15-én, Péntek 10.30 órától a református templomban. Utána a presbitérium fogadja a gyülekezeti házban a város lelki és polgári vezetőit.

Idősek Napja (nyugdíjas kortól) szeptember 28-án, Szombaton 14.00-16.00 – a HSNY tagjaival. – Vezeti Dr. Pótor Imre.

Volt konfirmandus találkozó (1970-1974-ban konfirmáltak.) – 2019. Október 12. Szombaton 13.00-15.00. – Vezeti: Dr. Pótor Imre

Gyászolók vasárnapja – 2019. november 3-án Vasárnap 10.30-tól. – Meghívjuk az előző évben eltemetettek családtagjait. – Vezeti Dr. Pótor Imre.

Gyermekes családok – húsvéti és karácsonyi készülődés – Tóthné Baráth Mária vezetésével.

Szórólap készítése évi egyházi programokról, dátumokkal – 600 példányban – (Szabóné Széles Erzsébet).

VIII./ KONFERENCIÁK:

Egyházmegyei konferencián való részvétel: – Hirdetjük a Berekfürdői Missziói Hét alkalmát ( 2019. 03. 04‒09.).

Más konferencián való részvétel: – A szomszéd egyházmegyékben rendezendő alkalmakat is szívesen látogatjuk.

Saját gyülekezetben tervez-e ez évben konferenciát? – Találkozó konfirmáltak részére.

IX./ VALLÁSOKTATÁS:

Hány csoportban: Összes óraszám: Óvodában: 9 csop; Általános iskolában 29 csop; összesen: 38 óra, 38 csoport;

Gyermeklétszám: óvodás 120 (-15) fő, általános iskolás: 327 fő; összesen: 447 (-8) fő.

Hitoktatók: Dr. Pótor Imre, Dr. Pótor Imréné, Mezőné Kiss Erzsébet hitoktató és Kósa Barnabásné hitoktató.

Órákat tartanak összesen: Dr. Pótor Imre 4 óra; Dr. Pótor Imréné: 6 + 9 = 15 órát; Mezőné Kiss Erzsébet: 2 + 8 = 10 óra; Kósa Barnabásné: 1 + 8 óra = 9. Összesen: 4 +15+10+9= 38 óra.

Gyermek-istentisztelet ideje: Vasárnap 10.30.

Helye: Gyülekezeti ház. – Ebben a munkában több gyülekezeti tag – pedagógusok, lelkimunkások – részt vesz. Negyedévente egyszer a gyermekmunkások közössége megbeszélést, közös előkészületet tart.

X./ A KONFIRMÁCIÓI OKTATÁS:

Konfirmáció év napjai, órája: – Kedden 10.45-től – Vezeti: Dr. Pótor Imre Anyaga: Konfirmációi Könyv.

XI./ IFJÚSÁGI ÓRA:

Mikor tartják: Gyülekezeti Házban – alkalmanként, szombaton 14.00‒16.00 óra között;

Résztvevők átlagos száma: 5 fő.

Más ifjúsági alkalom (pl. gyermek, ifjúsági konferencia):

Gyermek-evangélizációs hét: A templomban és gyülekezeti házban tartjuk, nyáron, egyhetes alkalmat – 6 nap, kb. 100 fő részvételével. Vezeti: Dr. Pótor Imre és Dr. Pótor Imréné;

Ifjúsági munka munkatársai: Ifjúsági vezetője: Dr. Pótor Imréné és Tóth Ádám.

XII./ MILYEN RENDKÍVÜLI GYÜLEKEZETI ALKALMAT, ÜNNEPSÉGET TERVEZ EBBEN AZ ÉVBEN? –

Presbitercsaládok Napja; Volt Konfirmáltak Napja; Gyászolók Vasárnapja, Idősek napja, Házaspárok Napja, Családi Nap, Evangélizációs és Hitmélyítő hét; Gyermek-evangélizációs hét.

XIII./ ÉPÜLETEKKEL KAPCSOLATOS VÉLEMÉNY:

Milyen konkrét feladatokat szeretnének elvégezni a gyülekezetben a tárgyalt évben:

Renoválnunk kell a templom párkányzatot.

A leendő református óvoda tervezése, építése a Jókai u. 4. sz. alatt – hsz: 1035 – az Óvoda Programon belül.

XIV./ KIEGÉSZÍTÉSEK, JAVASLATOK A MISSZIÓI BIZOTTSÁGI TAGOK RÉSZÉRŐL: 2019. január 28.

Teológusunknak – Tóth Ádámnak – adjunk évente 25.000Ft adományt;
Tartsunk Ifjúsági hosszú hétvégét Kishután egyházi támogatással;
Pintér Bélát hívjuk meg egy vasárnap délelőtti istentiszteletre – Zenés áhítat 10.00-12.00 óráig
Gyülekezeti Családi Nap – Augusztus 10.:

– Ugrálóvár (szervezi – Tóthné Baráth Mária);
– Őrállók Zenekar
– Autóbusz (Juhász Istvánné);
– Étkezés (Babgulyás-Debreceniné Szabó Éva, Ábránné Magdika és Veres Endréné)

Készíttessünk új szúnyoghálókat a templomablakokra és 1 db-ot a lelkészbejáró ajtajához.

Presbitérium megtárgyalta és elfogadta 2019. február 1.

………………………………………………                                                                ……………………………………………………….

(Ács Ferenc gondnok sk.)                                  PH                                       (Dr. Pótor Imre ref. lp.-tanár s.k.)

 

 

ALKALMAK – DÁTUMOK 2019-BEN

Január 1. Kedd: – Újévi istentisztelet a templomban – 10.30 és 15.00;

Január 20-27. Vasárnaptól vasárnapig: Egyetemes imahét – gyülekezeti ház – 18.00;

Január 27. Vasárnap: Imahét – úrvacsora – templomi istentisztelet 10.30;

Március 04-09: – Böjti bűnbánati hét – gyülekezeti ház – Magdaléneumnak pénzgyűjtés – 18.00;

Március 10. Vasárnap: – Böjti – úrvacsora – templomi istentisztelet – 10.30;

Március 15. Péntek: – Nemzeti ökumenikus istentisztelet a templomban 10.30-tól;

Április 13. Szombat: – Húsvéti előkészület – gyülekezeti házban – 13.00. – Tóthné Baráth Mária;

Április 15-20: – Bűnbánati hét – Gyülekezeti ház – 19.00 órától;

Április 21. Vasárnap: – Húsvét I. -úrvacsora – templomi istentisztelet 10.30;

Április 21. Vasárnap: – Húsvét I. – Hálaadó istentisztelet – gyülekezeti házban – 15.00;

Április 22. Hétfő: – Húsvét II. napja. Istentiszteletek: Templomi 10.30; Ünnepzáró gyülekezeti házban 15.00-tól;

Május 30. Csütörtök: – Áldozócsütörtök – templom – 10.30 és Gyül Ház 15.00;

Június 02. Vasárnap: – Konfirmáció – templomban 10.30;

Június 03-08. Hétfőtől szombatig: – Bűnbánati istentiszteletek – templom – 19.00;

Június 09. Vasárnap: – Pünkösd I. napja – úrvacsora a templomban 10.30-tól;

Június 09. Vasárnap; – Pünkösd I. napja – hálaadó istentisztelet a gyülekezteti házban 15.00-tól;

Június 10. Hétfő: – Pünkösd II. napja. Istentiszteletek: Templomi 10.30; Ünnepzáró gyülekezeti házban 15.00-tól;

Augusztus 05-09: – Gyermekhét a gyülekezeti házban és a templomban – 9.00-13.00.

Augusztus 10. Szombat: – Gyülekezeti Családi Nap -Tarpán Juhász István és felesége birtokán – 10.00 –

Augusztus 17. Szombat: – Házaspárok napja – Előadók: Kovács Károly és felesége 10.00-15.00;

Augusztus 19-24. Hétfőtől szombatig: – Bűnbánati hét – Templom – 19.00;

Augusztus 20. Kedd: -Nemzeti Ünnep – templomi istentisztelet – 10.30;

Augusztus 24. Szombat:- Presbiteri Családi Nap – 10.00 – Tarpán Juhász István és felesége birtokán

Augusztus 25. Vasárnap: – Újkenyér – úrvacsorai istentisztelet a templomban – 10.30;

Szeptember 28. Szombat: – Idősek Napja – 14.00-16.00;

Október 12. Szombat: – Volt Konfirmandus találkozó (1970-1974) 13.00-15.00;

Október 21-26. Hétfőtől péntekig: – Hitmélyítő (gyülekezeti ház 17.00) és evangélizációs hét ( templom – 18.00) Taraczközi Gerzson lelkipásztor és felesége szolgálataival;

Október 23. Szerda: – Nemzeti Ünnep – templom 10.30;

Október 27. Vasárnap: – Újbor – úrvacsorai istentisztelet a templomban – 10.30;

Október 31. Csütörtök: – Reformáció ünnepe – Istentiszteletek a templomban 10.30 és 18.00;

November 3. Vasárnap: – Gyászolók vásárnapja – templomban 10.30;

December 14. Szombat: – Karácsonyi előkészület – gyülekezeti házban – 13.00. – Tóthné Baráth Mária;

December 17-22. Keddtől hétfőig: – Karácsony előtti bűnbánati hét – gyülekezeti ház – 18.00;

December 24. Kedd: – Szenteste – Templomi istentisztelet 17.00 órától;

December 25. Szerda: – Karácsony I. napja – úrvacsora a templomban 10.30-tól;

December 25. Szerda: – Karácsony I. napja – hálaadó istentisztelet a gyülekezeti házban 15.00-tól;

December 26. Csütörtök: – Karácsony II. napja. Istentiszteletek: Templomi 10.30; Ünnepzáró gyülekezeti házban 15.00

December 31. Kedd: -Évzáró istentisztelet a templomban – 17.00.

információk

Hivatali órák:
Keddtől Szombatig: 9:00 – 11:00

06 45 470-541
06 30 436-2945

potorimre@gmail.com
refnameny@gmail.com

VÁSÁROSNAMÉNYI

REFORMÁTUS

EGYHÁZKÖZSÉG

Lelkészek

Dr. Pótor Imre
ref. lp.- tanár

Dr. Pótorné Beregszászi Erzsébet
ref. lp.- pásztorál pszichológus

Minden jog fenntartva. © 2024 Vásárosnaményi Református Egyházközség