SzMSz

Házi Segítségnyújtó Szolgálat Szervezeti és működési szabályzata

FENNTARTÓ: VÁSÁROSNAMÉNYI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
SZÉKHELYE: 4800 VÁSÁROSNAMÉNY, BEREGSZÁSZI ÚT 1.

ADÓSZÁM: 19859819-1-15VÁSÁROSNAMÉNYI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HÁZI

SEGÍTSÉGNYÚJTÓ SZOLGÁLATA

4800 VÁSÁROSNAMÉNY, BEREGSZÁSZI ÚT 1.
Ágazati azonosító: S0294800
Működési engedély száma: SZ-C-01/01560-3/2014.SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012.Hatályos: 2012. január 01-től
Készült: 2011. november 30-án
Készítette: Dr. Pótor Imre Lajos
református lelkipásztor
____________________________________
Jóváhagyta: Ács Ferenc gondnok
_____________________________________
I. Általános és bevezető szabályok:

1. A Szervezeti és Működési szabályzat célja
A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hogy rögzítse a szolgálat adatait és szervezeti felépítését, a vezetők és alkalmazottak feladatait és jogkörét, az intézmény működési szabályait.
A Szervezeti és Működési Szabályzat az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 5/B § bekezdése alapján készült.

2. A szolgálat legfontosabb adatai
A szolgálat megnevezése:
Vásárosnaményi Református Egyházközség Házi Segítségnyújtó Szolgálata
A szolgálat alapítása:
2011. november 28.(Presbitérium döntéshozatalának dátuma)
A szolgálat székhelyének címe:
4800 Vásárosnamény Beregszászi út 1.
A szolgálat képviselője:
A szolgáltató képviseletét a fenntartó, a Vásárosnaményi Református Egyházközség részéről Dr. Pótor Imre Lajos református lelkipásztor látja el.
Bankszámla száma: 11744065-20109053
Számlavezető Bank: OTP Bank Nyrt Vásárosnamény
Ágazati azonosító: S0294800
Működési engedély száma: 3606-10/2011/SzGy3. A fenntartó legfontosabb adatai
A fenntartó neve: Vásárosnamény Református Egyházközség
A fenntartó címe: 4800 Vásárosnamény Beregszászi út 1.
A fenntartó képviselője: Dr. Pótor Imre Lajos
Adószáma: 19859819-1-15
Bankszámla száma: 11744065-20102898-00000000
Számlavezető Bank: OTP Bank Nyrt Vásárosnamény

4. A szolgálat alaptevékenysége
Szociális alapszolgáltatás – Házi segítségnyújtás
Szakfeladat száma: 889922 Házi segítségnyújtás
A szolgálat működési területe:
Vásárosnamény település közigazgatási területe.

5. A szolgálat jogállása
Önálló jogi személyként működik, pénzügyileg önállóan működő, és gazdálkodási feladatait a fenntartó, Vásárosnaményi Református Egyházközség (4800 Vásárosnamény Beregszászi út 1.) látja el.
Képviselője: Dr. Pótor Imre Lajos Református Egyházközség lelkipásztora. Távollétében a vezető által helyettesítéssel megbízott személy gyakorolja a fenti jogokat.
A szolgálat működésére és szervezetére a következő jogszabályok vonatkoznak.
A szolgálat feladatát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III. törvény határozza meg.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló, módosított 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelete.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet.

6. A szolgálat felügyeleti szervei:
Általános felügyelet:
A szolgálat felügyeletét a fenntartó Vásárosnaményi Református Egyházközség presbitériuma végzi.
4800 Vásárosnamény Beregszászi út 1.
Általános szakmai és törvényességi felügyelet:
Magyarországi Református Egyház Módszertani Intézete
Schweitzer Albert Református Szeretetotthon Módszertani Osztály
1146 Budapest, Hermina út 51.
A fenntartói tevékenység törvényességi felügyelet:
Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Kormányhivatal Szociális-és Gyámhivatala
4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.
Gazdálkodási formája:
A szolgálat szakmailag és pénzügyileg önállóan gazdálkodó szervezet.
Saját szervezetére vonatkozó gazdálkodási feladatait az Alapító által jóváhagyott belső szabályzatok alapján látja el.
A szolgálat a rendelkezésre bocsátott előirányzatait az előírt keretszámok mértékeit használja fel. Kötelezettségvállalásaik során köteles figyelembe venni – az előírt kivételektől eltekintve – a finanszírozási és likviditási ütemtervet, a rendelkezésre álló költségvetési tervet.

7. Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya
A szolgálat számára jogszabályokban, fenntartói döntésekben megfogalmazott feladat és hatásköri, szervezeti és működési előírásokat a jelen SZMSZ-ben foglaltak figyelembe vételével kell alkalmazni.
Az SZMSZ hatálya kiterjed:
– A szolgálat vezetőjére.
– A szolgálat dolgozóira.
– A szolgálat szolgáltatásait igénybe vevőkre.
Az SZMSZ a Vásárosnaményi Református Egyházközség presbitériumának 7/2011. számú határozatával lép hatályba és visszavonásig érvényes.
A szolgálat képviselete:
A szolgálat képviseletét a fenntartó, Vásárosnaményi Református Egyházközség részéről Dr. Pótor Imre Lajos lelkipásztor látja el. Képviseleti jogát átruházhatja részbeni vagy teljes jogkörben az általa megbízott személyre. Tartós távollét esetén a képviseleti jogkör gyakorlására külön írásos intézkedésben ad felhatalmazást.

8. Házi segítségnyújtás feladata
Vásárosnamény Város közigazgatási területén biztosítja az ellátást igénybe vevő számára az önálló életvitelének fenntartását, szükségleteinek megfelelően lakásán, lakókörnyezetében.

9. Házi segítségnyújtó szolgálat ellátotti köre
A házi segítségnyújtást az ellátási területeken bejelentett lakóhellyel rendelkező állampolgár, aki ezen ellátást igénybe kívánja venni egészségi állapota miatt, és a gondozási szükséglet vizsgálat folyamán napi 4 órát nem haladja meg a napi gondozási idő.
Az ellátást kérheti az ellátást igénybe vevő, vagy közeli hozzátartozója, egészségügyi intézmény, lakókörnyezet, társadalmi, egyházi szervezet, stb. Az ellátás önkéntesen vehető igénybe.

10. A szolgálat belső szervezeti egységeinek főbb feladatai
A szolgálatban alkalmazott dolgozók létszáma, munkaköre:
Házi gondozó: Szociális gondozó és ápoló 8 fő (9 ellátottra vetítve 1 fő gondozó)
Mentális feladatok ellátása: Egyházközség Lelkésze.
Vezetői megbízással 1 fő vezető gondozó – koordinátor.

11.Belső szervezeti struktúra, szervezeti egységek megnevezése, feladatköreik
A gyülekezet lelkipásztora

Egy személyben felelős a Vásárosnaményi Református Egyházközség Házi Segítségnyújtó Szolgálata működéséért, a korszerű, magas színvonalú gondozásért. Gyakorolja a szolgálat összes dolgozója felett a munkáltatói jogokat és elkészíti számukra a munkaköri leírásukat.
Ellátja és gyakorolja a fegyelmi jogkört.
Értékeli a szolgálat működési mutatóit, ellenőrzi az előírt normatívák betartását és ezek alapján megteszi a szükséges intézkedéseket.
Irányítja, összehangolja és ellenőrzi a szolgálat munkáját, továbbá a munkafegyelem és etikai követelmények betartását.
Végzi a panaszok és közérdekű bejelentések kivizsgálását.
A rendkívüli eseményeket jelenti és állandó kapcsolatot tart a fenntartó képviselőivel (presbitériummal).
Kapcsolatot tart társintézményekkel, gyógyintézményekkel és a gondozottak hozzátartozóival.

Szociális gondozó és ápoló:
A házi gondozó feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.
Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása (mentális gondozás, segítő beszélgetés, problémájának meghallgatása, stb.)
Az orvos előírása szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása (gyógyszerelés, receptfelíratás, szükség esetén orvos hívása), amennyiben a házi segítségnyújtás során szakápolási feladatok ellátása válik szükségessé, a házi segítségnyújtást végző személy kezdeményezi az otthonápolási szolgálat keretében történő ellátást.
Közreműködés a személyi és lakókörnyezeti higiéné megtartásában (az ellátást kérő fürdetése, ruháinak rendbetétele, ágyazás, az ellátott közvetlen környezetének rendben tartása, stb.).
Közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében (bevásárlás, begyújtás, mosogatás, stb.).
Segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőnek a környezetével való kapcsolattartásban (látogatásra elkísérés, az ellátotthoz érkező vendég fogadása, a találkozás megszervezése, telefonos kapcsolattartások kezdeményezése a gondozott és rokonai, barátai között, stb.).
Segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőt érintő veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében, a kialakult veszélyhelyzet elhárításában (gondozott lakókörnyezetében, életvitelében tapasztalt veszélyeztető források kiszűrése, a veszélyeztető tényezők megszüntetése).
Az ellátást igénybe vevő segítése a számukra szükséges szociális ellátásokhoz való hozzájutásban.
Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése.
A házi gondozó a házi segítségnyújtás során együttműködik az egészségügyi és szociális alap- és szakellátást nyújtó intézményekkel (a gondozott állapotának szükségleteinek figyelembevételével, kapcsolatot tart azokkal az intézményekkel, akik krízishelyzetben váratlan betegség, baleset bekövetkezésekor segítséget nyújtanak).
Feladata továbbá:
A házi gondozó napi gondozási tevékenységéről külön jogszabályban meghatározottak szerint gondozási naplót vezet.
Az előgondozást végző személlyel való együttműködés.
A vezető gondozóval – koordinátorral elkészíti az egyéni gondozási tervet.
Az alapvető gondozás és az alapápolás körébe tartozó feladatokat látja el, segítséget nyújt az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában, valamint prevenciós szerepet tölt be, hiszen segítséget nyújt a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében nem csak időskorú, hanem más rászorult csoportokhoz tartozó személyek esetében is.
Betartja „A szociális Munka Etikai Kódexét”, munkáját a törvényi előírások alapján végzi.

Vezető gondozó – koordinátor:
A szakmai irányítást végzi. A fenntartó gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. Munkáját Megbízási szerződéssel látja el heti 16 órában. Az alkalmazott gondozói létszám szerint nem kellene a jogszabály szerint vezető gondozót alkalmazni, de a minőségi szakmai irányítás végett a fenntartó vezető gondozót kíván alkalmazni rész munkaidőben.
Feladatai:
Elvégzi a beérkező igények alapján az Előgondozást, a gondozási szükséglet vizsgálatot,
Elkészíti a fenntartó felé a heti beosztásokat.
Koordinálja a napi gondozási feladatokat.
Gondozási eseménynaplók ellenőrzése.
Gondoskodik, megszervezi a helyettesítést.
Kapcsolatot tart az ellátást igénybe vevőkkel és a hozzátartozókkal.
Az ellátottak, a szociális gondozók esetleges panaszait kivizsgálja.
Folyamatos felmérést végez a lakosság szociális problémáinak feltárására.
Törekszik a szolgáltatás teljes körű elterjesztésére.
Az ellátottak körében elégedettségi vizsgálatot végez, értékeli azt, a szükséges intézkedésekre javaslatot tesz a fenntartónak.
Kezdeményezi a dolgozók képzését, továbbképzését.
Esetmegbeszélő csoportfoglalkozásokat szervez.
Elkészíti az éves szabadságolási tervet.
A gondozottak komplex ellátása érdekében napi kapcsolatot alakít ki és együttműködik a háziorvosokkal a szociális ellátás más résztvevőivel, társadalmi szervezettek.12. A munkáltatói jogok gyakorlása, feladata és hatáskörük
Kinevezések:
A fenntartó képviselője, a lelkész nevezi ki a szolgáltatásban résztvevő dolgozókat.
Képesítési előírásokat az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklete határozza meg.

A munkaviszony létrejötte:
A dolgozók munkaviszonya a munkaszerződés aláírásával jön létre. A munkaszerződésben határozza meg, hogy az alkalmazottak milyen munkakörben, milyen feltételekkel és milyen mértékű alapbérrel kerülnek foglalkoztatásra.
Szabadság:
A munkavállalót a vonatkozó jogszabályokban előírt szabadság illeti meg. Az éves és a rendkívüli szabadság kivételéhez előzetesen a munkáltatóval egyeztetett tervet kell készíteni. A rendkívüli és fizetés nélküli szabadság minden esetben a szakmai vezető hozzájárulásával és a munkáltatói jogokat gyakorló vezető engedélyével lehetséges.
A dolgozó díjazása:
A munka díjazására vonatkozó megállapodásokat munkaszerződés rögzíti.13. A szolgálat munkarendje, szervezeti egységek együttműködése, helyettesítések rendje
A szolgálat nyitvatartási rendje:
A Házi segítségnyújtásban dolgozó gondozók munkaideje munkanapokon hétfőtől péntekig 8.00-tól 16.30-óráig tart. A nyitva álló helyiségben folyamatosan ügyeletet tartanak. Amennyiben ez nem biztosítható, az ügyfelek számára jól látható helyen telefonszámos elérhetőséget biztosítanak.Helyettesítés rendje:
A munkavállaló távolléte esetére a helyettesítés rendjének kidolgozása a vezető gondozó feladata.
A szolgálatnál folyó munkát a munkavállalók időleges, vagy tartós távolléte nem akadályozhatja.
A helyettesítéssel kapcsolatos, egyes dolgozókat érintő konkrét leírásokat a munkaköri leírásokban kell rögzíteni.
A házi segítségnyújtásért felelős koordinátort a szociális gondozó és szervező végzettségű munkatárs helyettesíti.
A házi segítségnyújtásban a gondozók egymást helyettesítik.
Kötelezettség vállalási és utalványozási jogkör:
1. A fenntartó képviselője gyakorolja a banki és pénztári utalványozási jogkört.
2. A fenntartó képviselője gyakorolja az utalványozási jogkört.
Kötelezettségvállalás:
Kötelezettségvállalási jogkörrel rendelkezik:
– a szolgálat vezetője
– távollétében a helyettesítésére megbízott személy
Ellenjegyzés
A kötelezettségek ellenjegyzője az egyházközség gondnoka.
Utalványozás:
Az utalványozó a szolgálat vezetője. A vezető számára kifizetett összegek utalványozója az egyházközség gondnoka.
– a vezető távollétében az utalványozó a vezető helyettesítésével megbízott személy.
5. Érvényesítés:
Az érvényesítés feladatát a szolgálat könyvelője látja el.
Bélyegző használata:
Az egyházközségben használatos bélyegzőt a fenntartó használhatja.
A bélyegzőt zárható helyen kell tartani, és a vezető személyes felelősséggel tartozik érte.

14.Szakmai együttműködés intézményekkel, szervezetekkel
Más intézményekkel történő együttműködés módja
A szolgáltató hatékony feladatellátás érdekében együttműködik Vásárosnamény városban működő egészségügyi, szociális intézményekkel, otthonápolási szolgálattal, háziorvosokkal, személyes gondoskodást nyújtó ellátást, illetve szakosított ellátást nyújtó intézményekkel, fogyatékos személyek érdekképviseletével, civil szervezetekkel, egyházakkal.

15.A házi segítségnyújtás működését és feladatait szabályozó jogszabályi háttér
A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (és azok módosításai),
1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet,
321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet,
29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet,
9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet,
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény,
174/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet.
A megszerzett adatokat harmadik fél részére csak az ügyfél engedélyével, illetve írásos felhatalmazására adjuk ki. Munkánk során betartjuk a Szociális Munka Etikai Kódexének előírásait.
229/2010. (XII. 17.) Korm. rendelet Egyes szociális tárgyú Kormányrendeletek módosításáról.
8/2010. (IX. 3.) NEFMI rendelet Egyes szociális tárgyú miniszteri rendelet.
36/2007. (XII. 22.) SzMM rendelet a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól.

16.A Házi segítségnyújtás kötelező dokumentációi
A hatályos jogszabályi előírások alapján házi segítségnyújtásban az alábbi dokumentáció vezetése kötelező:
Igénybevételi eljárás:
– írásbeli vagy szóbeli kérelem a Szt.93. 0 (1) bek., Rendelet 3. 0 (1) bek.-t figyelembe véve, az intézmény saját használatra összeállított nyomtatványa,
– írásbeli értesítés az ellátás elutasítása esetében (Szt. 95. § kötelezővé teszi, formai előírás nincs rá),
– egyszerűsített előgondozás, szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás 8/2010. (IX. 3.) NEFMI rendelet
– ellátotti nyilatkozat (az ellátás iránti kérelem benyújtásakor más szociális alapszolgáltatásban részesül-e, 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet 18.§);
– nyilvántartás (ún. „törzskönyv”) (Szt. 20. §)
– megállapodás (Szt. 94/B.§, egyházi, nem állami fenntartónál 94/D.§)
– önkéntes nyilatkozat a térítési díj fizetésről (9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet) 1. számú melléklet C része, ebben az esetben nem kell a jövedelemről nyilatkozni a kérelemben)
Ellátotti dokumentációk:
– egyéni gondozási terv (amely kiegészülhet ápolási tervvel, amennyiben az igénybe vevő állapota ezt indokolja) (1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 7. § (1) bekezdés c) pont, 8-10. §, 27. § (1) bekezdés),
Tevékenység adminisztráció:
– gondozási napló (29/1993. (II.17.) Kormányrendelet 1. sz. melléklet);

17. Záró rendelkezések
Az SZMSZ mellékleteivel együtt érvényes.
Az SZMSZ mellékleteinek naprakész állapotáról a vezető gondozó gondoskodik.
Ez a Szervezeti és Működési Szabályzat a Vásárosnaményi református Egyházközség Presbitériumának jóváhagyásával 2012. január 1-én lép hatályba.Mellékletek1. számú melléklet
Szervezeti ÁbraVásárosnaményi Református Egyházközség
(Fenntartó)Református lelkipásztor
Vezető gondozó
koordinátor
(Részmunkaidőben 1fő)
Alapszolgáltatás: Házi segítségnyújtásSzociális gondozók ápolók
(3 fő)2. számú melléklet
MUNKAKÖRI LEÍRÁS
A dolgozó neve:
Betöltött munkakör: Házi gondozó
Munkahelye: Vásárosnaményi Református Egyházközség Házi segítségnyújtó szolgálata
A Szolgálat fenntartója: Vásárosnaményi Református Egyházközség
4800 Vásárosnamény, Beregszászi. út 1.
A munkáltatói jogkört gyakorolja:
Az Egyházközség Lelkésze, a fenntartó képviselője: Dr. Pótor Imre
Munkavégzés pontos helye: a működési engedély szerinti ellátási terület
Munkaideje: A munkaszerződésben foglaltak szerint, és a kliensek egyéni igényei alapján, ha szükséges, akkor rugalmas munkaidő engedélyezett
A dolgozó munkaidejével köteles elszámolni a munkáltatója és közvetlen vezetője felé.
A munkakör betöltésének követelményei: az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletében előírt képesítési követelmény
A munkáltató végzettsége, képzettsége: Szociális gondozó és ápoló
A munkakör betöltésének egyéb feltételei:
Tapasztalatok, kompetenciák: szociális szolgáltatásban szerzett tapasztalat, segítőkészség, humánus magatartás.
A munkakör célja, funkciója: A jogszabályok alapján házi segítségnyújtás ellátásban részesíthető személyek részére az egyéni szükségleteknek megfelelő ellátás biztosítása. Egyénre, személyre szabott minőségi ellátás.
A munkakör helye a szervezeten belül, szervezeti hovatartozás, a szervezeti egység megnevezése:
Alárendelt viszonyban van a vezető gondozó a fenntartó képviselője, Dr. Pótor Imre felé.
A vezető gondozó a szakmai vezető.
Munkáltató jogkör gyakorlója a fenntartó részéről az Egyházközség Lelkésze.
A Vásárosnaményi Református Egyházközség, mint fenntartó – Házi segítségnyújtást biztosít.
Házi gondozó közvetlen felettese: a vezető gondozó
Alárendelt munkakörök: –
Helyettesítés: a vezető gondozó gondoskodik a Helyettesítési Szabályzat szerint. – Belső átszervezéssel, vagy külsős foglalkoztatott beállításával.
FELADATOK:
A házi gondozó feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.
Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása (mentális gondozás, segítő beszélgetés, problémájának meghallgatása, stb.).
Az orvos előírása szerint alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása (gyógyszerelés, receptfelíratás, szükség esetén orvos hívása), amennyiben a házi segítségnyújtás során szakápolási feladatok ellátása válik szükségessé, a házi segítségnyújtást végző személy kezdeményezi az otthonápolási szolgálat keretében történő ellátást.
Közreműködik a személyi és lakókörnyezeti higiénié megtartásában (az ellátást kérő fürdetése, ruháinak rendbetétele, ágyazás, az ellátott közvetlen környezetének rendben tartása, stb.)
Közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében (bevásárlás, begyújtás, mosogatás, stb.).
Segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőnek a környezetével való kapcsolattartásában (látogatásra elkísérés, az ellátotthoz érkező vendég fogadása, a találkozás megszervezése, telefonos kapcsolattartások kezdeményezése a gondozott és rokonai, barátai között, stb.).
Segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőt érintő veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében, a kialakult a veszélyhelyzet elhárításában (a gondozott lakókörnyezetében, életvitelében tapasztalt veszélyeztető források kiszűrése, a veszélyeztető tényezők megszüntetése).
Az ellátást igénybe vevő segítése a számukra szükséges szociális ellátásokhoz való hozzájutásban.
Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése.
A házi gondozó a házi segítségnyújtás során együttműködik az egészségügyi és szociális alap- és szakellátást nyújtó intézményékkel (a gondozott állapotának szükségleteinek figyelembevételével kapcsolatot tart azokkal az intézményekkel, akik krízishelyzetben váratlan betegség, baleset bekövetkezésekor segítséget nyújtanak).
Feladata továbbá:
A házi gondozó napi gondozási tevékenységéről külön jogszabályban meghatározottak szerint gondozási naplót vezet.
Az előgondozást végző személlyel való együttműködés.
A vezető gondozóval elkészíti az ellátott egyéni gondozási tervet, ápolás esetén ápolási tervet készít.
Hatás- és jogkörök:
Felelősségek, a munkakörhöz tartozó elvárások, kötelezettségek: Szociális Munka Etikai Kódexének betartása. Udvarias, segítőkész magatartás, az emberi méltóság tiszteletben tartása.
A szervezeti célok eléréséért.
A gondozás hatékonyságának fenntartásáért.
A hatályos jogszabályok maradéktalan betartásáért.
A leltárban szereplő tárgyi eszközök megóvásáért.
A szociális gondozó kötelezettsége:
Tevékenységért a hatályos jogszabályok és szakmai szabályok alapján végzi.
A Szociális Munka Etikai Kódexét betartja.
Az észlelt hiányosságokat jelzi a Szakmai vezető felé.
Tiszteletben tartja az ellátott személyiségét, méltóságát, jogait és önrendelkezését.
Figyelembe veszi az ellátott egyéni igényeit, szükségleteit, aktuális állapotát, képességét és készségét.
Segítséget nyújt az ellátott jogainak gyakorlásában.
Szakmai ismereteit folyamatosan fejleszti.
A szolgáltatással kapcsolatos Szabályzatokat-, Belső Eljárásrendeket megismerte, és azokat be is tartja.
Munkája során tudomására jutott információkat, adatokat megtartani.A szociális szolgáltatást végző jogai:
A szakmailag elfogadott intervenciós módszerek közül – a hatályos jogszabályi keretek között – szabadon válassza meg az adott esetben alkalmazandó módszert egyéni ellátás esetén.
A munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést megkapja, emberi méltóságát tiszteletben tartsák, személyiségi jogait, munkáját elismerjék.
Megfelelő munkavégzési körülmények biztosítása.
Joga van megtagadni az ellátást, ha az igénylő problémája nem az intézmény kompetenciájába tartozik, vagy az általa kért szolgáltatás jogszabályba vagy szakmai szabályba ütközik, továbbá, ha saját életét és testi épségét a gondozott ellátása veszélyezteti.
Információs kapcsolatok:
Munkakörhöz rendelt eszközök: kerékpár, vérnyomásmérő, vércukorszintmérő, védőeszközök (szájmaszk, gumikesztyű, fertőtlenítőszer), láthatósági mellény.
Munka- és védőruha ellátás: a próbaidő lejártát követően, évente egyszer (lásd: részletesen a belső szabályzatban).
Egyéb speciális szabály: 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 6. § (13) bekezdés szerinti Nyilatkozat tétele
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK:
A vezető munkaviszonyára (kinevezés, áthelyezés, helyettesítés, felelősségre vonás) a mindenkor érvényes jogszabályok az irányadók.
Bármely információ kiadására a házi segítségnyújtó szolgálat működésével kapcsolatban a jogszabályok figyelembe vételével csak a szolgálat vezetője jogosult, illetve az általa írásban megbízott munkatárs.
Fegyelmi felelősség terheli a Munka törvénykönyvre vonatkozó szakasza alapján munkaköri kötelezettségének vétkes megszegése esetén.
A munkaköri leírásban foglaltakat megértettem és elfogadtam.
Ez a munkaköri leírás visszavonásig érvényes.

Vásárosnamény, 2011. …………………..

információk

Hivatali órák:
Keddtől Szombatig: 9:00 – 11:00

06 45 470-541
06 30 436-2945

potorimre@gmail.com
refnameny@gmail.com

VÁSÁROSNAMÉNYI

REFORMÁTUS

EGYHÁZKÖZSÉG

Lelkészek

Dr. Pótor Imre
ref. lp.- tanár

Dr. Pótorné Beregszászi Erzsébet
ref. lp.- pásztorál pszichológus

Minden jog fenntartva. © 2024 Vásárosnaményi Református Egyházközség