Missziói munkaterv 2023

I./ A GYÜLEKEZET JELLEMZŐ HELYZETE:

a./ Nagysága: A 2022. december 31-i adatok szerint a gyülekezet területén 1‒874 református családról tudunk (+24), ez 1.186 fő (+21); 1‒624 fő (-10) van a Választók Névjegyzékében; egyházfenntartói járulék befizetése 1-397 (+1) szám alatt történt. 1˗423 (+138) család ad adományos borítékot. – Lassú, de reményteljes növekedés tapasztalható az istentiszteletre járók létszámát és az adakozások összegét illetően.

b./ Milyen arányú a templomlátogatás? Vasárnap délelőttönként 75-80 fő (+5); délután 5 fő (-0).

c./ Milyen arányú az úrvacsorával élés? 2022-ben 420 (+108) férfi és 642 (+163) nő, összesen 1.062 (+271) fő élt úrvacsorával.

d./ Az alkalmakról. A COVID járványt követően minden alkalmunkat meg tudtuk tartani. A COVID előtti, 2019. évi adatokhoz képest kevesebben járnak istentiszteletekre. Az eltemetett egyháztagok létszáma (35 fő) jóval magasabb a megkereszteltekétől (25 fő). Néhány család csatlakozott gyülekezetünkhöz a 2022. évben.

A 2023. évre reménységgel tervezzük az alkalmakat.

d./ Demográfiai helyzet: településünk három kerülete összlakossága nem éri el a 10 ezer főt. Istennek hála fiatal családok is megjelennek a gyülekezetben. Ez részben adományok vonatkozásában, és nem annyira a templomlátogatottságban mutatkozik meg.

A vasárnap délelőtti TV-s felvételekkel ‒ Juhász István és Cserepes Sándor segítségével ‒ a Tanácsteremben láthatják és hallhatják az alkalmakat öregek és betegek, és sokan megnézik otthonaikban is az istentiszteleteket. Maros József presbiter elhelyezi a gyülekezet honlapjára a felvételeket és a YouTube-on is láthatók, hallhatók.

e./ Igeszolgálataink alkalmain a Református Bibliaolvasó Kalauzhoz kapcsolódunk, de lelki témákról is tartunk igehirdetés-sorozatokat. Több, mint 100 Kalauzt vásároltunk és használunk a gyülekezetben.

II./ A GYÜLEKEZET ÁLDOZATOSSÁGA:

Anyagi helyzete: Kielégítő. A kitűzött célokat Isten vezetésével és segítségével törekedtünk megvalósítani az elmúlt évben.

III./ RENDSZERES ISTENTISZTELETI ALKALMAK IDEJE:

Gyermek-istentisztelet – vasárnap 10.30. Igen kevés résztvevővel.

Templomi istentisztelet – Vasárnap de. 10.30 óra. Átlagos részvevő szám: 75-80 (+5) fő. Ha igen hideg van – legalább mínusz 10 fok -, a gyülekezeti házban tartunk vasárnap délelőtti istentiszteleteket.

Gyülekezeti Házban – vasárnap 15.00 óra. Átlagos résztvevői létszám: 5 fő.

Bibliaóra: szerda 18.00. Átlagos résztvevői létszám: 16 (+1) fő. – Vezeti: Dr. Pótor Imréné.

Kórházi istentisztelet – szerdánként – lehetőség szerint. – Vezeti: Dr. Pótor Imréné.

Fogyatékosok Napközi Otthona (Megoldás Ház) – szerdánként, kéthetente. – Vezeti: Dr. Pótor Imre.

Idősek otthona – szerdánként, kéthetente. – Vezeti: Dr. Pótor Imre.

IV./ NAGY ÜNNEPEKEN ISTENTISZTELET:

10.30; 15.00 órakor van.

V./ ÚRVACSORAI ALKALMAK:

Bűnbánati hét istentiszteletei: Hétfőtől szombatig tartunk 19 órától (októbertől áprilisig 18.00) istentiszteleteket.

Hány alkalommal van bűnbánati istentisztelet? – Rendszerint hat esti istentiszteletet tartunk.

Reggel: nem tartunk alkalmat. Este: 18.00 órakor (nyári időben 19. órától).

VI./ BIBLIAÓRA IDEJE:

Szerda 18.00 óra.

Van-e valamilyen tematikus rendje: Egész évben szerdán tartunk bibliaórát a Gyülekezeti Házban. A Református Bibliaolvasó Kalauz szerint az Ó- és Újtestamentumból olvassák a jelenlévők az igét, majd rövid bevezető szolgálatot követően néhányan elmondják, milyen üzenetet kaptak az Igéből. – A beszélgetést közös imádsággal zárjuk.

VII./ A FENTIEKEN TÚL MILYEN MÁS GYÜLEKEZETI ALKALMAK VANNAK?

Ifjúsági óra – Alkalmanként szombaton ‒ 14.00-17.00. – Vezeti: Dr. Pótor Imréné. Rendszeresen segítenek: Tóth András és Tóthné Baráth Mária presbiterek.

Énekkari próba – Alkalmanként, ünnepek előtt. – Az énekkart vezeti: Kósa Barnabásné tanárnő.Konfirmációi óra – Kedd 09.45-től. – Vezeti: Dr. Pótor Imréné iskolában, Gyül. Házban: Dr. Pótor Imre

Korábban is, most is tervezzük a Baba-mama-kör újra indítását is (babák kb. 6 hónapostól 3 éves korig) – Hetente szerdán – 10.00‒12.00; – Vezeti: Dr. Pótor Imréné (Segítők: Szilágyi Andrásné, Ábrán Andrásné és Kiss Pálné).

Kórházi istentiszteletek és lelki gondozás – szerdán délután 03 órától, alkalmanként; – Vezeti: Dr. Pótor Imréné (Lapos Tiborné, Szigeti Miklósné, Elek Endréné).

Hittan órák – óvoda, általános iskolában – órarend szerint. – Vezetik: Dr. Pótor Imréné, Mezőné Kiss Erzsébet és Kósa Barnabásné.

Iratterjesztés – alkalmanként a vasárnapi istentiszteletek előtt és után. – Vezetik: Tóth András és Tóthné Baráth Mária presbiterek.

Vasárnapi Iskolai Tanítók felkészítése – negyedévenként, megbeszélés szerint. – Vezeti: Dr. Pótor Imréné.

Felnőtt konfirmációi óra (szükség szerint – február 15-től pünkösdig) – vasárnap 15.00. – Vezeti: Dr. Pótor Imréné.

Presbiter-gyűlések: igény és szükség szerint. – Vezeti: Dr. Pótor Imre.

Presbiteri – bizottsági gyűlések: igény és szükség szerint. – Vezeti: Dr. Pótor Imre.

Családlátogatás – igény és megbeszélés szerint. – Vezetik: Dr. Pótor Imre és Dr. Pótor Imréné; Ebben a szolgálatban presbiterek, bibliaórán résztvevők és gyülekezeti tagok is részt vesznek.Lelki gondozói beszélgetések – kérésre, megbeszélés szerint a Lelkészi Hivatalban vagy a család otthonában. – Vezetik: Dr. Pótor Imre és Dr. Pótor Imréné.Házi beteglátogatás és betegúrvacsora – kérésre, megbeszélés szerint. – Vezetik: Dr. Pótor Imre és Dr. Pótor Imréné.Ifjúsági énekkar – alkalmanként, ünnepek előtt – Vezeti: maga a csoport.Presbiteri Családi Nap: – 2023. Július 01. Szombaton -Tarpán, Juhász István és felesége birtokán vagy a Gyülekezeti Házban és a Filagóriában.

Gyülekezeti Hitmélyítő és Evangélizáció – 2023. október 23 ˗ 27-ig (Hétfőtől Péntekig).

Vezeti: …………………………………………….. ref. lelkipásztor.

Gyülekezeti Gyermek-evangélizációs hét – 2023. július 10-14. – Vezeti: Dr. Pótor Imre és Dr. Pótor Imréné.

Gyülekezeti Családi Nap – 2023. július 15.

Házaspárok Napja – Kovács Károllyal és feleségével – házasság-terapeutákkal – 2023. szeptember 16-án Szombaton 14-18.00.

Ökumenikus imahét – helybeli történelmi egyházak lelkészeivel és vendégekkel.

Március 15-én, Szerdán – 10.30 órától ünnepi istentisztelet a református templomban. Utána a presbitérium fogadja a gyülekezeti házban a város polgári vezetőit.

Idősek Napja (nyugdíjas kortól) Szeptember 30-án, Szombaton 14.00-16.00 – a HSNY tagjaival. – Vezeti Dr. Pótor Imre.

Volt konfirmandus találkozó (1975-1979-ban konfirmáltak.) – 2023. október 14. Szombaton 13.00-15.00. – Vezeti: Dr. Pótor Imre

Gyászolók vasárnapja – 2023. november 5-én Vasárnap 10.30-tól. – Meghívjuk az előző évben eltemetettek családtagjait. – Vezeti Dr. Pótor Imre.

Gyermekes családok – húsvéti (03. 25.) és karácsonyi (12.09.) készülődés – Tóthné Baráth Mária presbiter vezetésével.

Alkalmainkat reménységben tervezzük, szükség szerint a vírusvédelmi szabályok figyelembe vételével.

VIII./ KONFERENCIÁK:

Egyházmegyei konferencián való részvétel: – Hirdetjük a Berekfürdői Missziói Hét alkalmát ( 2023. február 27 – március 04.) Évente rendszeresen vannak gyülekezetünkből is résztvevők.

Más konferencián való részvétel: – Az egyházmegyékben rendezendő alkalmakat is szívesen látogatjuk.

Saját gyülekezetben tervez-e ez évben konferenciát? – Találkozó konfirmáltak részére.

IX./ VALLÁSOKTATÁS:

Hány csoportban: Összes óraszám: Óvodában: 9 csop. (-4); Általános iskolában 30 csop. (+25); összesen: 39 óra, 39 csoport;

Gyermeklétszám: óvodás 107 fő (+10), általános iskolás: 320 fő (-16); összesen: 427 fő (-6).

Hitoktatók: Dr. Pótor Imréné, Mezőné Kiss Erzsébet hitoktató és Kósa Barnabásné hitoktató.

Órákat tartanak összesen: Dr. Pótor Imréné: 7 + 8 = 15 órát; Mezőné Kiss Erzsébet: 2 + 10 = 12 óra; Kósa Barnabásné: 12 óra . Összesen: 15+12+12= 39 óra.

Gyermek-istentisztelet ideje: Vasárnap 10.30.

Helye: Gyülekezeti ház. – Ebben a munkában több gyülekezeti tag – pedagógusok, lelkimunkások – részt vesz. Negyedévente egyszer a gyermekmunkások közössége megbeszélést, közös előkészületet tart.

X./ A KONFIRMÁCIÓI OKTATÁS:

Konfirmáció év napjai, órája: – Kedd 09.45-től – Vezeti: Dr. Pótor Imréné Anyaga: Konfirmációi Könyv.

A Gyülekezeti Házban tartja dr. Pótor Imre.

XI./ IFJÚSÁGI ÓRA:

Mikor tartják: Gyülekezeti Házban – alkalmanként, szombaton 10.00‒14.00 óra között;

Résztvevők átlagos száma: 5 fő.

Más ifjúsági alkalom (pl. gyermek, ifjúsági konferencia):

Gyermek-evangélizációs hét: A templomban és gyülekezeti házban tartjuk, nyáron, egyhetes alkalmat – 6 nap, kb. 100 fő részvételével. Vezeti: Dr. Pótor Imre és Dr. Pótor Imréné;

Ifjúsági munka munkatársai: Ifjúsági vezetője: Dr. Pótor Imréné és segítők Tóth András és Tóthné Baráth Mária presbiterek.

XII./ MILYEN RENDKÍVÜLI GYÜLEKEZETI ALKALMAT, ÜNNEPSÉGET TERVEZ EBBEN AZ ÉVBEN?

Presbitercsaládok Napja; Volt Konfirmáltak Napja; Gyászolók Vasárnapja, Idősek napja, Házaspárok Napja, Gyülekezeti Családi Nap, Evangélizációs és Hitmélyítő hét; Gyermek-evangélizációs hét;

XIII./ ÉPÜLETEKKEL KAPCSOLATOS VÉLEMÉNY:

Milyen konkrét feladatokat szeretnének elvégezni a gyülekezetben a tárgyalt évben:

Pályázati pénzekből:

A Filagória építése megtörtént a gyülekezeti ház mellé (9,5M Ft);

A leendő református óvoda és minibölcsőde építése a Jókai u. 4. sz. alatt – hsz.: 1035 – az Óvoda Programon belül – (770M Ft.) Eddig az építés 40%-os.

Templom szigetelés, ablakcserére nyertünk 12M Ft-ot. A munkákat elvégezték.

Beregi Autóbuszkirándulásra nyertünk 100E Ft-ot a Bethlen Alapítványtól.

A pályázatokat és elszámolásokat Filep István presbiter végzi Miléné Debreceni Edit egyháztagunkkal.

XIV./ KIEGÉSZÍTÉSEK, JAVASLATOK A MISSZIÓI BIZOTTSÁGI TAGOK RÉSZÉRŐL:
2023. január 30-án, a Missziói Bizottság alkalmán.

– A Palánta bábcsoport meghívása a 2023. 03. 25-i előkészítőre.

– Legyen biciklitúra Tákos – Csarodára a konfirmandusoknak.

– Hangozzék gyakrabban igeszolgálat vasárnaponként a napi ige alapján.

Presbitérium megtárgyalta és elfogadta 2023. február 03-án.

……………………………                                                            …………………………

(Ács Ferenc főgondnok s.k.)             PH           (Dr. Pótor Imre ref. lp.-tanár s.k.)

 

TERVEZETT ALKALMAK – DÁTUMOK 2023-BAN

Január 01. Vasárnap: – Újévi istentisztelet a templomban – 10.30 és Gyül Házban 15.00;

Január 15-22. Vasárnaptól Vasárnapig: Egyetemes imahét – gyülekezeti ház – 18.00;

Január 22. Vasárnap: Imahét – úrvacsora – templomi istentisztelet 10.30; (Úv.: Király Ákos)

Február 20 – Február 25. (Hétfőtől – Szombatig): – Böjti bűnbánati hét – gyülekezeti ház – Magdaléneumnak pénzgyűjtés – 18.00;

Február 26. Vasárnap: – Böjti úrvacsora – templomi istentisztelet – 10.30; (Úv.: Mándi Zoltánné);

Március 15. Szerda: – Istentisztelet a templomban 10.30-tól;

Március 25. Szombat 10.00 – 12.00 – Húsvéti előkészület – gyülekezeti házban – Tóthné Baráth Mária;

Április 02. Virágvasárnap – 10.30 és 15.00;

Április 03. – 08: – Bűnbánati hét – Gyülekezeti ház – 18.00 órától;

Április 07. Nagypéntek – Templom – 10.30.

Április 09. Vasárnap: – Húsvét I. -úrvacsora – templomi istentisztelet 10.30; (Úv.: Miklovich Zsolt)

Április 09. Vasárnap: – Húsvét I. – Hálaadó istentisztelet – gyülekezeti házban – 15.00;

Április 10. Hétfő: – Húsvét II. napja. Istentiszteletek: Templom – 10.30 és Gyül Ház 15.00;

Május 18. Csütörtök: – Áldozócsütörtök – Templom – 10.30 és Gyül Ház 19.00;

Május 21. Vasárnap – Konfirmáció – 11.30 Templom;

Május 22 – Május 27. Hétfőtől szombatig: – Bűnbánati istentiszteletek – templom – 19.00;

Május 28. Vasárnap: – Pünkösd I. napja – úrvacsora a templomban 10.30-tól; (Úv.: Dr. Balázsy Erzsébet);

Május 28. Vasárnap: – Pünkösd I. napja – hálaadó istentisztelet a gyülekezteti házban 15.00-tól;

Május 29. Hétfő: – Pünkösd II. napja. Istentiszteletek: Templom – 10.30 és Gyül Ház 15.00;

Július 01. Szombat:- Presbiteri Családi Nap – 10.00 – Tarpán vagy Gyül. Házban.

Július 10-14: – Gyermekhét a gyülekezeti házban és a templomban – 9.00-13.00;

Július 15. Szombat: – Gyülekezeti Családi Nap -Tarpán Juhász István és felesége birtokán – 10.00-tól;

Augusztus 14-19. Hétfőtől Szombatig: – Bűnbánati hét – Templom – 19.00;

Augusztus 20. Vasárnap: Nemzeti Ünnep – templomi istentisztelet – Újkenyér – úrvacsorai istentisztelet a templomban 10.30; (Úv.: Maros Dominik);

Szeptember 16. Szombat: – Házaspárok napja – Előadók: Kovács Károly és felesége 14.00-18.00;

Szeptember 30. Szombat: – Idősek Napja – 14.00-16.00. (Előadó: Dr. Balázsy Erzsébet presbiter);

Október 14. Szombat: – Volt Konfirmandus találkozó (1975-1979) 13.00-15.00;

Október 23-28. Hétfőtől Péntekig: – Hitmélyítő (gyülekezeti ház 17.00) és evangélizációs hét ( templom – 18.00) ………………………………………… lelkipásztor/ok szolgálataival;

Október 23. Vasárnap: – Nemzeti Ünnep – templom 10.30;

Október 29. Vasárnap: – Újbor – úrvacsorai istentisztelet a templomban – 10.30; (Úv.: Domokos R. István presbiter);

Október 31. Kedd: – Reformáció ünnepe – Istentiszteletek a templomban 10.30 és 15.00;

November 05. Vasárnap: – Gyászolók vásárnapja – templomban 10.30;

December 09. Szombat – Karácsonyi előkészület – gyülekezeti házban – 10.00-12.00 – Tóthné Baráth Mária;

December 19 – 23. Hétfőtől – Szombatig: – Karácsony előtti bűnbánati hét – gyülekezeti ház – 18.00;

December 24. Vasárnap: – Szenteste – Templomi istentisztelet 17.00 órától;

December 25. Hétfő: – Karácsony I. napja – úrvacsora a templomban 10.30-tól. (Úv.: Kótabé Krisztián);

December 25. Hétfő: – Karácsony I. napja – hálaadó istentisztelet a gyülekezeti házban 15.00-tól;

December 26. Kedd: – Karácsony II. napja. Istentiszteletek: Templomi 10.30; és Gyül Ház 15.00;

December 31. Vasárnap: – Évzáró istentisztelet a templomban – 17.00.

Az időpontokat illetően – szükség esetén – a változtatás jogát fenntartjuk!

információk

Hivatali órák:
Keddtől Szombatig: 9:00 – 11:00

06 45 470-541
06 30 436-2945

potorimre@gmail.com
refnameny@gmail.com

VÁSÁROSNAMÉNYI

REFORMÁTUS

EGYHÁZKÖZSÉG

Lelkészek

Dr. Pótor Imre
ref. lp.- tanár

Dr. Pótorné Beregszászi Erzsébet
ref. lp.- pásztorál pszichológus

Minden jog fenntartva. © 2024 Vásárosnaményi Református Egyházközség