Missziói munkaterv 2021

I./ A GYÜLEKEZET JELLEMZŐ HELYZETE:

a./ Nagysága:

A 2020. december 31-i adatok szerint a gyülekezet területén 1‒820 református családról tudunk (-115), ez 1.437 fő (-139); 1‒617 fő (-64) van a Választók Névjegyzékében; egyházfenntartói járulék befizetése 1-376 (-73) szám alatt történt. 1˗236 (-255) család ad adományos borítékot. – A járvány miatt igen megcsappant az istentiszteletre járók létszáma és az adakozások összege is.

b./ Milyen arányú a templomlátogatás?

Vasárnap délelőttönként 50 fő (-60); délután 5 fő (-3).

c./ Milyen arányú az úrvacsorával élés?

2020-ban 283 (-219) férfi és 452 (-496) nő, összesen 735 (-715) fő élt úrvacsorával.

d./ Az alkalmakról:

Alkalmainkat 2020-ban a járvány miatt csak részben tudtuk megtartani. Amikor nem mehettünk be a templomba egyházvezetői utasításra, videós istentiszteleteket készítettünk. Ezeket a helyi Tv-ben hetente több alkalommal is levetítették és a YouTube-n is meg lehetett tekinteni.

A templomban és gyülekezeti házban is igyekszünk betartani a járványügyi intézkedéseket: részvétel arcmaszkban, egymástól való távolság 1,5 m és nincsen kézfogás az istentiszteletről való távozáskor. Az ajtóknál kézfertőtlenítőket helyeztünk el.

A 2021. évre reménységgel tervezünk alkalmakat, minimális ráfordítással.

e./ Demográfiai helyzet:

Településünk három kerülete összlakossága nem éri el a 10 ezer főt. Istennek hála fiatal családok is megjelennek a gyülekezetben. Ez részben adományok vonatkozásában, és nem annyira a templomlátogatottságban mutatkozik meg. A vasárnap délelőtti TV-s felvételekkel ‒ Juhász István és Cserepes Sándor segítségével ‒ a Tanácsteremben láthatják és hallhatják az alkalmakat öregek és betegek, és egyre többen láthatják otthonaikban is az istentiszteleteket. Maros József elhelyezi a gyülekezet honlapjára a felvételeket és a YouTube-n is láthatók, hallhatók

f./ Igeszolgálataink alkalmain a Református Bibliaolvasó Kalauzhoz kapcsolódunk, de lelki témákról is tartunk igehirdetés-sorozatokat. Több mint 150 Kalauzt vásároltunk és használunk a gyülekezetben.

II./ A GYÜLEKEZET ÁLDOZATOSSÁGA:

Anyagi helyzete: Kielégítő. A kitűzött célokat Isten vezetésével és segítségével törekedtünk megvalósítani az elmúlt évben.

III./ RENDSZERES ISTENTISZTELETI ALKALMAK IDEJE:

Gyermek-istentisztelet – vasárnap 10.30. Igen kevés résztvevővel.

Templomi istentisztelet – Vasárnap de. 10.30 óra. Átlagos részvevő szám: 50 (-60) fő. Ha igen hideg van – legalább mínusz 10 fok – a gyülekezeti házban tartunk vasárnap délelőtti istentiszteleteket.

Gyülekezeti Házban – vasárnap 15.00 óra. Átlagos résztvevői létszám: 5 (-3) fő.

Bibliaóra: szerda 18.00. Átlagos résztvevői létszám: 12 (-13) fő. – Vezeti: Dr. Pótor Imréné.

Kórházi istentisztelet – szerdánként. – Vezeti: Dr. Pótor Imréné.

Fogyatékosok Napközi Otthona (Megoldás Ház) – szerdánként, kéthetente – Vezeti: Dr. Pótor Imre.

Idősek otthona – szerdánként, kéthetente. – Vezeti: Dr. Pótor Imre.

IV./ NAGY ÜNNEPEKEN ISTENTISZTELET: 10.30; 15.00 órakor van.

V./ ÚRVACSORAI ALKALMAK:

Bűnbánati hét istentiszteletei: Hétfőtől szombatig tartunk 19 órától (októbertől áprilisig 18.00) istentiszteleteket.

Hány alkalommal van bűnbánati istentisztelet? – Rendszerint hat esti istentiszteletet tartunk.

Reggel: nem tartunk alkalmat. Este: 18.00 órakor (nyári időben 19. órától).

VI./ BIBLIAÓRA IDEJE: Szerda 18.00 óra.

Van-e valamilyen tematikus rendje: Egész évben szerdán tartunk bibliaórát a Gyülekezeti Házban. A Református Bibliaolvasó Kalauz szerint az Ó- és Újtestamentumból olvassák a jelenlévők az igét, majd rövid bevezető szolgálatot követően néhányan elmondják, milyen üzenetet kaptak az Igéből. – A beszélgetést közös imádsággal zárjuk.

VII./ A FENTIEKEN TÚL MILYEN MÁS GYÜLEKEZETI ALKALMAK VANNAK?

Ifjúsági óra – Alkalmanként szombaton ‒ 16.00-18.00. – Vezeti: Dr. Pótor Imréné

Énekkari próba – Alkalmanként, ünnepek előtt. – Az énekkart vezeti: Kósa Barnabásné tanárnő. Konfirmációi óra – Csütörtökön 10.45-től. – Vezeti: Dr. Pótor Imréné iskolában, Gyül. Házban: Dr. Pótor Imre

A tavaly elmaradt konfirmációi ünnepséget áprilisban egy vasárnapi délután szeretnénk megrendezni, a szülőkkel egyeztetve, a hetedikesek konfirmációját ugyanígy májusban tervezzük.

Baba-mama-kör (babák kb. 6 hónapostól 3 éves korig) – Hetente szerdán – 10.00‒12.00; – Vezeti: Dr. Pótor Imréné (Segítők: Kósa Barnabásné, Szilágyi Andrásné, Ábrán Andrásné és Kiss Pálné).

Kórházi istentiszteletek és lelki gondozás – szerdán délután; – Vezeti: Dr. Pótor Imréné (Lapos Tiborné, Szigeti Miklósné, Elek Endréné és Pataki Béla).

Hittan órák – óvoda, általános iskolában – órarend szerint. – Vezetik: Dr. Pótor Imréné, Mezőné Kiss Erzsébet és Kósa Barnabásné.

Iratterjesztés – alkalmanként a vasárnapi istentiszteletek előtt és után. – Vezeti: Tóth András és Tóthné Baráth Mária.

Vasárnapi Iskolai Tanítók felkészítése – negyedévenként, megbeszélés szerint. – Vezeti: Dr. Pótor Imréné.

Felnőtt konfirmációi óra (szükség szerint – február 15-től pünkösdig) – vasárnap 15.00. – Vezeti: Dr. Pótor Imréné.

Presbiter-gyűlések: igény és szükség szerint. – Vezeti: Dr. Pótor Imre.

Presbiteri – bizottsági gyűlések: igény és szükség szerint. – Vezeti: Dr. Pótor Imre.

Családlátogatás – igény és megbeszélés szerint. – Vezetik: Dr. Pótor Imre és Dr. Pótor Imréné; Ebben a szolgálatban presbiterek, bibliaórán résztvevők és gyülekezeti tagok is részt vesznek. Lelki gondozói beszélgetések – kérésre, megbeszélés szerint a Lelkészi Hivatalban. – Vezetik: Dr. Pótor Imre és Dr. Pótor Imréné. Házi beteglátogatás és betegúrvacsora – kérésre, megbeszélés szerint. – Vezetik: Dr. Pótor Imre és Dr. Pótor Imréné. Ifjúsági énekkar – alkalmanként, ünnepek előtt – Vezeti: maga a csoport.Presbiteri Családi Nap: – 2021. június 26. Szombaton – Tarpán, Juhász István és felesége birtokán;

Gyülekezeti Hitmélyítő és Evangélizáció – 2021. október 18˗22-ig.

Vezeti: Taraczközi Gerzson és Taraczköziné Nemes Mónika nagyvarsányi ref. lelkipásztorok.

Gyülekezeti Gyermek-evangélizációs hét – 2021. július 12-16. – Vezeti: Dr. Pótor Imre és Dr. Pótor Imréné.

Gyülekezeti Családi Nap – 2021. július 17.

Házaspárok Napja – Kovács Károllyal és feleségével – házasság-terapeutákkal – 2021. szeptember 18-én Szombaton 14-18.00.

Ökumenikus imahét – helybeli történelmi egyházak lelkészeivel és vendég lelkipásztorokkal.

Március 15-én, 10.30 órától a református templomban. Utána a presbitérium fogadja a gyülekezeti házban a város lelki és polgári vezetőit.

Idősek Napja (nyugdíjas kortól) szeptember 25-án, Szombaton 14.00-16.00 – a HSNY tagjaival. – Vezeti Dr. Pótor Imre.

Volt konfirmandus találkozó (1975-1979-ban konfirmáltak.) – 2021. október 16. Szombaton 13.00-15.00. – Vezeti: Dr. Pótor Imre

Gyászolók vasárnapja – 2021. november 7-én Vasárnap 10.30-tól. – Meghívjuk az előző évben eltemetettek családtagjait. – Vezeti Dr. Pótor Imre.

Gyermekes családok – húsvéti (03. 27) és karácsonyi (12.18) készülődés – Tóthné Baráth Mária presbiter vezetésével.

VIII./ KONFERENCIÁK:

Egyházmegyei konferencián való részvétel: – Hirdetjük a Berekfürdői Missziói Hét alkalmát 2021. októberben….

Más konferencián való részvétel: – Az egyházmegyékben rendezendő alkalmakat is szívesen látogatjuk.

Saját gyülekezetben tervez-e ez évben konferenciát? – Találkozó konfirmáltak részére.

IX./ VALLÁSOKTATÁS:

Hány csoportban: Összes óraszám: Óvodában: 8 csop.; Általános iskolában 33 csop.; összesen: 41 óra, 41 csoport;

Gyermeklétszám: óvodás 81 fő (-22), általános iskolás: 322 fő (+2); összesen: 404 fő (-20).

Hitoktatók: Dr. Pótor Imréné, Mezőné Kiss Erzsébet hitoktató és Kósa Barnabásné hitoktató.

Órákat tartanak összesen: Dr. Pótor Imréné: 8 + 11 = 19 órát; Mezőné Kiss Erzsébet: 10 = 10 óra; Kósa Barnabásné: 12 óra . Összesen: 19+10+12= 41 óra.

Gyermek-istentisztelet ideje: Vasárnap 10.30.

Helye: Gyülekezeti ház. – Ebben a munkában több gyülekezeti tag – pedagógusok, lelki munkások – részt vesz. Negyedévente egyszer a gyermekmunkások közössége megbeszélést, közös előkészületet tart.

X./ A KONFIRMÁCIÓI OKTATÁS:

Konfirmáció év napjai, órája: – Csütörtökön 11.45-től – Vezeti: Dr. Pótor Imréné Anyaga: Konfirmációi Könyv.

A Gyülekezeti Házban tartja dr. Pótor Imre.

XI./ IFJÚSÁGI ÓRA:

Mikor tartják: Gyülekezeti Házban – alkalmanként, szombaton 16.00‒18.00 óra között;

Résztvevők átlagos száma: 5 fő.

Más ifjúsági alkalom (pl. gyermek, ifjúsági konferencia):

Gyermek-evangélizációs hét: A templomban és gyülekezeti házban tartjuk, nyáron, egyhetes alkalmat – 6 nap, kb. 100 fő részvételével. Vezeti: Dr. Pótor Imre és Dr. Pótor Imréné;

Ifjúsági munka munkatársai: Ifjúsági vezetője: Dr. Pótor Imréné.

XII./ MILYEN RENDKÍVÜLI GYÜLEKEZETI ALKALMAT, ÜNNEPSÉGET TERVEZ EBBEN AZ ÉVBEN? –

Presbitercsaládok Napja; Volt Konfirmáltak Napja; Gyászolók Vasárnapja, Idősek napja, Házaspárok Napja, Családi Nap, Evangélizációs és Hitmélyítő hét; Gyermek-evangélizációs hét;

XIII./ ÉPÜLETEKKEL KAPCSOLATOS VÉLEMÉNY:

Milyen konkrét feladatokat szeretnének elvégezni a gyülekezetben a tárgyalt évben:

Pályázati pénzekből:

Filagóriát építünk a gyülekezeti ház mellé (10M Ft);

A leendő református óvoda építése a Jókai u. 4. sz. alatt – hsz: 1035 – az Óvoda Programon belül – (360M Ft.)

XIV./ KIEGÉSZÍTÉSEK, JAVASLATOK A MISSZIÓI BIZOTTSÁGI TAGOK RÉSZÉRŐL: 2021. január 25.

– Éljenek gyülekezetünk tagjai az előre egyeztetett gyülekezeti telefonos lelkigondozás lehetőségével.

– A vasárnapi istentiszteleti hirdetésben is hangozzon el a telefonos lelki gondozás lehetősége.

– A Református Telefonos Lelkigondozói Szolgálat reggel nyolc órától éjjel egy óráig várja a telefonhívásokat. A beszélgetés ingyenes. Elérhetőségük: 08-80-296-844.

– Újra kell indítani közösségünket – különösen is az ifjúsági alkalmakat.

– Gyakoroljuk elkötelezetten a közbenjáró imádságot gyülekezetünk és településünk tagjaiért.

Presbitérium megtárgyalta és elfogadta 2021. január 29-én.

     ……………………………                                                                                       …………………………

(Ács Ferenc gondnok sk.)                            PH                             (Dr. Pótor Imre ref. lp.-tanár s.k.)

 

 

TERVEZETT ALKALMAK – DÁTUMOK 2021-BEN

Január 1. Péntek: – Újévi istentisztelet a templomban – 10.30 és 15.00;

Január 17-24 Vasárnaptól vasárnapig: Egyetemes imahét – gyülekezeti ház – 18.00;

Január 24. Vasárnap: Imahét – úrvacsora – templomi istentisztelet 10.30;

Február 15-20: – Böjti bűnbánati hét – gyülekezeti ház – Magdaléneumnak pénzgyűjtés – 18.00;

Február 21. Vasárnap: – Böjti – úrvacsora – templomi istentisztelet – 10.30;

Március 15. Hétfő: – Istentisztelet a templomban 10.30-tól;

Március 27. szombat 10.00 – 12.00 – Húsvéti előkészület – gyülekezeti házban – Tóthné Baráth Mária;

Március 28. virágvasárnap – 10.30 délelőtti istentiszteleten Őrálló Zenekar szolgálatával; Ebéd a Gyül. Házban;

Március 29-Április 3: – Bűnbánati hét – Gyülekezeti ház – 18.00 órától;

Április 2. Nagypéntek – Templom – 10.30.

Április 4. Vasárnap: – Húsvét I. -úrvacsora – templomi istentisztelet 10.30;

Április 4. Vasárnap: – Húsvét I. – Hálaadó istentisztelet – gyülekezeti házban – 15.00;

Április 5. Hétfő: – Húsvét II. napja. Istentiszteletek: Templom – 10.30 és Gyül Ház 15.00;

Április 25. Vasárnap Konfirmáció – 8.o. – 15.00 Templom

Május 13. Csütörtök: – Áldozócsütörtök – Templom – 10.30 és Gyül Ház 19.00;

Május 16. Vasárnap: – Konfirmáció – templomban 15.00;

Május 17-22. Hétfőtől szombatig: – Bűnbánati istentiszteletek – templom – 19.00;

Május 23. Vasárnap: – Pünkösd I. napja – úrvacsora a templomban 10.30-tól;

Május 23. Vasárnap: – Pünkösd I. napja – hálaadó istentisztelet a gyülekezteti házban 15.00-tól;

Május 24. Hétfő: – Pünkösd II. napja. Istentiszteletek: Templom – 10.30 és Gyül Ház 15.00;

Június 26. Szombat:- Presbiteri Családi Nap – 10.00 – Tarpán Juhász István és felesége birtokán;

Július 12-16: – Gyermekhét a gyülekezeti házban és a templomban – 9.00-13.00;

Július 17. Szombat: – Gyülekezeti Családi Nap -Tarpán Juhász István és felesége birtokán – 10.00 –

Augusztus 16-21. Hétfőtől szombatig: – Bűnbánati hét – Templom – 19.00;

Augusztus 20. Péntek: -Nemzeti Ünnep – templomi istentisztelet – 10.30;

Augusztus 22. Vasárnap: – Újkenyér – úrvacsorai istentisztelet a templomban – 10.30;

Szeptember 18. Szombat: – Házaspárok napja – Előadók: Kovács Károly és felesége 14.00-18.00;

Szeptember 25. Szombat: – Idősek Napja – 14.00-16.00;

Október 16. Szombat: – Volt Konfirmandus találkozó (1975-1979) 13.00-15.00;

Október 18-22. Hétfőtől péntekig: – Hitmélyítő (gyülekezeti ház 17.00) és evangélizációs hét ( templom – 18.00) Taraczköziné Nemes Mónika és Taraczközi Gerzson nagyvarsányi lelkipásztorok szolgálataival;

Október 23. Szombat: – Nemzeti Ünnep – templom 10.30;

Október 24. Vasárnap: – Újbor – úrvacsorai istentisztelet a templomban – 10.30;

Október 31. Vasárnap: – Reformáció ünnepe – Istentiszteletek a templomban 10.30 és 15.00;

November 7. Vasárnap: – Gyászolók vásárnapja – templomban 10.30;

December 18. Szombat: – Karácsonyi előkészület – gyülekezeti házban – 10.00-12.00 – Tóthné Baráth Mária;

December 19-23. Vasárnap – Csütörtök: – Karácsony előtti bűnbánati hét – gyülekezeti ház – 18.00;

December 24. Péntek: – Szenteste – Templomi istentisztelet 17.00 órától;

December 25. Szombat: – Karácsony I. napja – úrvacsora a templomban 10.30-tól;

December 25. Szombat: – Karácsony I. napja – hálaadó istentisztelet a gyülekezeti házban 15.00-tól;

December 26. Vasárnap: – Karácsony II. napja. Istentiszteletek: Templomi 10.30; és Gyül Ház 15.00;

December 31. Péntek: – Évzáró istentisztelet a templomban – 17.00.

Az időpontokat illetően – szükség esetén – a változtatás jogát fenntartjuk!

információk

Hivatali órák:
Keddtől Szombatig: 9:00 – 11:00

06 45 470-541
06 30 436-2945

potorimre@gmail.com
refnameny@gmail.com

VÁSÁROSNAMÉNYI

REFORMÁTUS

EGYHÁZKÖZSÉG

Lelkészek

Dr. Pótor Imre
ref. lp.- tanár

Dr. Pótorné Beregszászi Erzsébet
ref. lp.- pásztorál pszichológus

Minden jog fenntartva. © 2024 Vásárosnaményi Református Egyházközség