Parókiánk története

Parókiánk építésének története

(1996-2003)

A parókia-építés terve és megvalósítása között hét és fél esztendő telt el. Az 1996. évi költségvetés tárgyalásakor, januárban merült fel először, hogy a több mint száz éves lelkészlakás helyett új parókiát kellene építeni. Többen az akkori lakás korszerűsítését hangsúlyozták. De szóba jött az is, hogy a visszaigényelt volt bírósági épületben kellene egy a korszerű igényeknek is megfelelő lelkészlakást kialakítani.
Még ez év márciusában a presbitérium úgy határozott, hogy szakembertől kér költségvetéseket a régi épület felújítására és új lakás építésére vonatkozóan. Építési bizottságot is alapítottunk, hogy ez dolgozza ki az építkezési el-képzeléseket. Ez a kis közösség dinamikusan betöltötte szerepét egészen az építkezés befejezéséig. 1997 februárjában a presbitériumban sürgetik az építési anyagok megvásárlását, hogy meglévő pénzünk inflálódását csökkentsük.

1998. július 26-i gyűlésünkön került először szóba a Jókai út 1. szám alatti ingatlan, amely az építkezés pénzügyi alapját képezhetné, ha a helyi önkormányzat megvásárolja. Az 1999. február 4-i presbiteri gyűlésen úgy ha-tároztunk, hogy eladjuk ezt az ingatlant. Egyúttal meghirdettük az adakozást a gyülekezetben új parókia építésére. A tényleges munka megkezdését hátráltatta, hogy nehézkesen történt az ingatlan értékesítése. Több eladási kísérlet is meghiúsult. Az augusztus 4-i ülésen javaslatként hangzott el, hogy egyedileg terveztessük meg az épületet. Akkor még azt reméltük, hogy pályázatokon nyerhető pénzek is segítik majd az építkezést.

Az új parókia tervrajza megbeszélésére először 2000. szeptember 21-én, Csomós Jánosné építészmérnök, tervezőasszony ismertetésében került sor. Akkor úgy döntöttünk, hogy bár szükséges lenne megfelelő gyülekezeti terem is, egyelőre e nélkül készül a tervezés, amelyben a tervezőasszony figyelembe vette a presbitérium, a lelkészházaspár javaslatait, és a városrendezési el-képzeléseket is. A tervek szerint le kellett bontani 5 métert a 15 évvel korábban épített ideiglenes imateremből. Ezen a gyűlésen bízta meg a presbitérium tervezőasszonyt a megbeszélések alapján az új parókia és lelkészi hivatal terve elkészítésével.
2000. november 17-én közöltük a presbitériummal, hogy az építési bizottság 5-6 tervet tárgyalt meg részletesen és a legalkalmasabbnak tartott tervet ismertettünk a rendelkezésre bocsátott 6 rajz alapján. Elmondtuk, hogy az építési hatóság csak manzárdos homlokzatfal építését engedélyezi az északi és déli homlokzaton.
A presbitérium 2000. december 1-én kötött szerződést a tervezőasszonnyal és 2001. január 30-án ismertette a lelkipásztor az elkészített tervdokumentációt. Közölte, hogy az építési engedélyt a Műemléki Hivatal adja ki. Ezt bizonyos feltételek teljesítéséhez kötötte, amik a befektetés jelentős költségnövekedését eredményezték.
2001. szeptember 16-i gyűlésünkre meghívtuk a helyi önkormányzat vezetőségét is, akik kijelentették, hogy a Jókai út 1. szám alatti ingatlant 10 Millió Forintért megvenné az önkormányzat és beállítanának a 2002. és 2003. évi költségvetésbe az egyháznak 2,5-2,5 Millió Forintos építési támogatást. Javaslatukat az egyházközség vezetőtestülete elfogadta.
A nevezett ingatlan eladásáról szóló adásvételi szerződést és a képviselőtestület parókiaépítési-támogatását tartalmazó határozatot 2001. december 13-án vette tudomásul a presbitérium. Egyben megismerte az Egyházkerületi Tanács Építési Szabályrendeletét, miszerint az építkezés csak akkor kezdhető el, ha a fedezet rendelkezésre áll. Ezért a meglévő fedezetre kötöttünk építési szerződést.
Az Építési Bizottság a presbitérium 2002. február 28-i gyűlésén közölte, hogy kijelölték az építkezés legfontosabb lépéseit. Eszerint 3 ütemben javasoljuk a parókia és lelkészi hivatal építésének megvalósítást. Ezeket kell engedélyeztetni a kerületnél. Elhatároztuk, hogy a kivitelezést megpályáztatjuk, és több helyi és országos lapban tesszük közzé építési pályázatunkat. Pályázati díjat kérünk a tervek átadása fejében. Szerződést kötöttünk Urbán Józseffel, mint műszaki ellenőrrel, aki a szerződésben megállapított díjazását felajánlotta az egyházközség javára. Ő vállalta és végezte az építkezés bonyolításának legnagyobb részét is.
A presbitérium felkérte Tokody Attila presbitert egy az építkezés terveiről készítendő ismertető lap készítésére, akitől aztán mind a tervezési szakaszban, mind a későbbi pályázati anyagok elkészítése vonatkozásában legtöbb segítséget kapott a presbitérium. Előbb a Széchenyi-pályázat keretében a Gazdaági Minisztériumnak, majd pedig a Megyei Terület-fejlesztési Tanácsnak nyújtottunk be pályázatot. Azonban ezekkel a kiváló szakmunkával készített pályázatokkal sajnos nem jutottunk pénzhez. Viszont a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Előfinanszírozási Alapjából 9 Millió Forint, két év alatt visszafizetendő kamatmentes kölcsönt kaptunk.
A tervezőasszony által a műemlék igényei szerint módosított rajzokat 2002. április 10-én ismertette a műszaki ellenőr. S ekkorra már több vállalkozó is – együttesen kilencen – megvásárolta a kivitelezési pályázati anyagot. Nyílt versenytárgyalásra május 14-én került sor, melyen parókia és lelkészi hivatal építésre – a legjobb ajánlási kondíciók alapján – Koncz István helybeli vállalkozó kapott bizalmat. Ő vállalta, hogy 47,5 Millió Forintért elkészíti a beruházást. Vele kötöttünk szerződést, és 2002. július 1-én elkezdődött s az ütemezésnek megfelelően haladt az építkezés.
Idő közben új pénzbeli forrásokra is szert kellett tenni. Felvettük a kapcsolatot az önkormányzat vezetőségével, akik készséggel segítették az egyházközség építési tevékenységét. A volt bírósági épületért – közös megegyezéssel – pénzbeli kártalanítást kért és kapott a presbitérium az államtól, majd pedig 5 Millió Forint „áthidaló-kölcsönt” kaptunk – 2004. február 28-i visszafizetési kötelezettséggel – az önkormányzattól.
2002. október 11-én bokrétaünnep keretében mondtunk köszönetet a kivitelezőknek kiváló munkájukért. Az ácsmunkák utáni bokrétaünnepet november 29-én tartottuk. Isten megsegített bennünket, jó idővel ajándékozott meg. Ettől kezdve védett helyen folyt tovább a belső építés.
A műszaki átadás 2003. szeptember 30-án ünnepélyes keretek között történt. Ennek során kifogás, hiányosság egyik hatóság részéről sem merült fel.
A teljes épület bekerülési költsége bruttó 49,3 Millió Forint, amiből 1,1 Millió Forint a gyülekezet felajánlásából épült. Így a beruházó 48,5 millió Forintot fordított az építkezésre. A vállalkozó úr egyházközségünknek adott nagylelkű adományát – 750 Ezer Forint értékben – hálásan köszönöm. Így nem kellett többet fizetnünk a pályázatban vállalt 47,5 Millió Forinttól. A teljes épület 435 négyzetméter, lakóterület 375 négyzetméter, hivatali terület 61 négyzetméter. A gyülekezet tagjainak össz-adománya parókiaépítésre: 9.286.105 Ft 673 családtól. /Átlag: 13.798Ft/család/. Feleségemmel és gyermekeimmel hálásan köszönöm minden kedves testvéremnek közelben és távolban, és a gyülekezet tagjainak készséges adományát. E nélkül a gyülekezeti összefogás nélkül nem tudtuk volna véghez vinni ezt a fontos munkát az egyházközség érdekében.Tisztelettel köszönöm meg Csomós Jánosné tervezőasszony kiváló, lelkiismeretes, mindenre kiterjedő munkáját.
Koncz István úrnak, vállalkozónak és fiának, ifj. Koncz István építészmérnök úrnak, vállalkozónak és a KONCZ-BAU minden dolgozójának tisztelettel és megbecsüléssel köszönöm meg gondos és lelkiismeretes, jó minőségű és igényes munkáját. Isten áldását kívánom életükre, családtagjaikra és minden munkájukra. Hiszem, hogy ez a lelkészlakás minden további tevékenységükre: referencia és garancia. A lelkészcsalád költözésében nyújtott nagylelkű és gondos segítségét, a jó együttműködést Koncz István úrnak és ifj. Koncz István úrnak hálásan köszönöm.
Megköszönöm városunk polgármesterének – Jüttner Csaba úrnak – és az önkormányzat tagjainak az egyházközségünk iránti segítőkészséget.
Tisztelettel köszönöm meg Juhász István igazgató úr és felesége gyülekezetünk iránti, sokszorosan megtapasztalt kitüntető szeretetét, gazdag adományát, rugalmas és áldozatkész segítségét a költözéskor.  Az általa létrehozott Alapítvány is sokféleképpen segíti a gyülekezeti munkát.
Hálásan köszönöm meg Kiss B. Zoltán igazgató úr és felesége nagylelkű adományát, körültekintő gondosságát az építkezés érdekében és a most következő vendéglátásban egyaránt.
Az ÁFA visszaigénylésben kezdettől rendszeres, szíves segítséget és tanácsot kaptunk dr. Szűcs Zoltánné asszonytól, a Bereg-Cereál gazdasági igazgatójától. A parókiaépítésben kifejtett és tanúsított lelki és szakmai hozzáállását, áldozatkészségét tisztelettel megköszönöm.
Az Interspan vezetője – Zomborszki András úr – jóvoltából önköltségi áron nagy értékű, kiváló minőségű faanyagot kaptunk. Tisztelettel köszönöm településünk legnagyobb ipari létesítménye igazgatójának és kedves munkatársainak gyülekezetünk iránti kitüntető áldozatkészségét.
Gál Zoltán vállalkozó úr és felesége nagylelkű adománya a parókia könyvtárának polcrendszere. Hogy ezzel a mindenkori lelkipásztornak – itt most éppenséggel énnekem – milyen örömöt és segítséget szerzett, ezt alig tudom kifejezni. Köszönöm, hogy szíves szeretettel ily módon is támogatja és készséggel segíti a lelkészházaspár szellemi-lelki munkáját. Isten áldja meg érte kedves családjával együtt!
Szombathy Béla úr, a NAFÉM-Kft igazgatója ajándékáért – ő adta és készíttette a főbejárat biztonsági rácsát és az erkélykorlátot – szíves köszönetemet fejezem ki.
A parókia melletti támfal Horváth Zsolt vállalkozó úr ajándéka. Tisztelettel köszönöm adományát.
A parókia előtti járdával Páll Endre vállalkozó úr és felesége ajándékozta meg az egyházközséget. Ezért, és a lelkészcsaládnak a költözésben nyújtott nagylelkű és áldozatkész, gépekkel adott segítségéért itt is szeretettel mondok köszönetet.
A remek és nagyszerű kovácsoltvas kaput és tartóoszlopokat – mint az új parókia ékességeit – Mándi Ferenc vállalkozó úrnak köszönöm.
Tóth Lajos igazgató úrnak hálásan köszönöm szíves adományát, a sport-csarnok vendégfogadásra rendelkezésre bocsátását.
Nagy Miklós vállalkozó úrnak és feleségének, valamint a parókiaépítő alvállalkozóknak – Lőrincz István úrnak, Filep Károly úrnak, Fórizs István úrnak, Misku József úrnak – köszönetet mondok a garázsfeljáró elkészíttetéséért.
Schmidt Sándor iparművész úrnak míves munkáját, a Lelkészi Hivatal tábláért mondok szíves köszönetet.

Mindezekért legyen áldott Isten, s legyen ez az épület is Vásárosnamény lakóinak javára és Isten nagy neve dicsőségére. Beszámolóm elfogadását kérve az egyházközségi közgyűléstől, vagyok kiváló tisztelettel:

Vásárosnamény, 2003. november 13.

                                                                                                                          Dr. Pótor Imre

információk

Hivatali órák:
Keddtől Szombatig: 9:00 – 11:00

06 45 470-541
06 30 436-2945

potorimre@gmail.com
refnameny@gmail.com

VÁSÁROSNAMÉNYI

REFORMÁTUS

EGYHÁZKÖZSÉG

Lelkészek

Dr. Pótor Imre
ref. lp.- tanár

Dr. Pótorné Beregszászi Erzsébet
ref. lp.- pásztorál pszichológus

Minden jog fenntartva. © 2024 Vásárosnaményi Református Egyházközség