Missziói munkaterv 2022

I./ A GYÜLEKEZET JELLEMZŐ HELYZETE:

a./ Nagysága: A 2021. december 31-i adatok szerint a gyülekezet területén 1‒850 református családról tudunk (+30), ez 1.165 fő (-272); 1‒634 fő (+17) van a Választók Névjegyzékében; egyházfenntartói járulék befizetése 1-396 (+23) szám alatt történt. 1˗285 (+49) család ad adományos borítékokat. – A járvány dandárját követően lassú, de reményteljes növekedés tapasztalható az istentiszteletre járók létszámát és az adakozások összegét illetően.

b./ Milyen arányú a templomlátogatás? Vasárnap délelőttönként 75 fő (+25); délután 5 fő (-0).

c./ Milyen arányú az úrvacsorával élés? 2021-ben 312 (+29) férfi és 479 (+27) nő, összesen 791 (+56) fő élt úrvacsorával.

d./ Az alkalmakról. Alkalmainkat 2021-ban a COVID19 nevű járvány miatt csak részben tudtuk megtartani. Amikor nem mehettünk be a templomba egyházvezetői utasításra, videós istentiszteleteket készítettünk. Ezeket a helyi TV-ben hetente több alkalommal is levetítették és a YouTube-on is meg lehetett tekinteni.

A templomban és gyülekezeti házban is igyekszünk betartani a járványügyi intézkedéseket: részvétel arcmaszkban, egymástól való távolság 1,5 m és nincsen kézfogás az istentiszteletről való távozáskor. Az ajtóknál kézfertőtlenítőket helyeztünk el.

A 2022. évre reménységgel tervezzük az alkalmakat.

d./ Demográfiai helyzet: településünk három kerülete összlakossága nem éri el a 10 ezer főt. Istennek hála fiatal családok is megjelennek a gyülekezetben. Ez részben adományok vonatkozásában, és nem annyira a templomlátogatottságban mutatkozik meg.

A vasárnap délelőtti TV-s felvételekkel ‒ Juhász István és Cserepes Sándor segítségével ‒ a Tanácsteremben láthatják és hallhatják az alkalmakat öregek és betegek, és sokan megnézik otthonaikban is az istentiszteleteket. Maros József presbiter elhelyezi a gyülekezet honlapjára a felvételeket és a YouTube-on is láthatók, hallhatók.

e./ Igeszolgálataink alkalmain a Református Bibliaolvasó Kalauzhoz kapcsolódunk, de lelki témákról is tartunk igehirdetés-sorozatokat. Több, mint 150 Kalauzt vásároltunk és használunk a gyülekezetben.

II./ A GYÜLEKEZET ÁLDOZATOSSÁGA:

Anyagi helyzete: Kielégítő. A kitűzött célokat Isten vezetésével és segítségével törekedtünk megvalósítani az elmúlt évben.

III./ RENDSZERES ISTENTISZTELETI ALKALMAK IDEJE:

Gyermek-istentisztelet – vasárnap 10.30. Igen kevés résztvevővel.

Templomi istentisztelet – Vasárnap de. 10.30 óra. Átlagos részvevő szám: 75 (+25) fő. Ha igen hideg van – legalább mínusz 10 fok – a gyülekezeti házban tartunk vasárnap délelőtti istentiszteleteket.

Gyülekezeti Házban – vasárnap 15.00 óra. Átlagos résztvevői létszám: 5 fő.

Bibliaóra: szerda 18.00. Átlagos résztvevői létszám: 15 (+3) fő. – Vezeti: Dr. Pótor Imréné.

Kórházi istentisztelet – szerdánként – lehetőség szerint. – Vezeti: Dr. Pótor Imréné.

Fogyatékosok Napközi Otthona (Megoldás Ház) – szerdánként, kéthetente, lehetőség szerint – Vezeti: Dr. Pótor Imre.

Idősek otthona – szerdánként, kéthetente, lehetőség szerint. – Vezeti: Dr. Pótor Imre.

IV./ NAGY ÜNNEPEKEN ISTENTISZTELET: 10.30; 15.00 órakor van.

V./ ÚRVACSORAI ALKALMAK:

Bűnbánati hét istentiszteletei: Hétfőtől szombatig tartunk 19 órától (októbertől áprilisig 18.00) istentiszteleteket.

Hány alkalommal van bűnbánati istentisztelet? – Rendszerint hat esti istentiszteletet tartunk.

Reggel: nem tartunk alkalmat. Este: 18.00 órakor (nyári időben 19. órától).

VI./ BIBLIAÓRA IDEJE: Szerda 18.00 óra.

Van-e valamilyen tematikus rendje: Egész évben szerdán tartunk bibliaórát a Gyülekezeti Házban. A Református Bibliaolvasó Kalauz szerint az Ó- és Újtestamentumból olvassák a jelenlévők az igét, majd rövid bevezető szolgálatot követően néhányan elmondják, milyen üzenetet kaptak az Igéből. – A beszélgetést közös imádsággal zárjuk.

VII./ A FENTIEKEN TÚL MILYEN MÁS GYÜLEKEZETI ALKALMAK VANNAK?

Ifjúsági óra – Alkalmanként szombaton ‒ 16.00-18.00. – Vezeti: Dr. Pótor Imréné

Énekkari próba – Alkalmanként, ünnepek előtt. – Az énekkart vezeti: Kósa Barnabásné tanárnő.Konfirmációi óra – Kedd 10.45-től. – Vezeti: Dr. Pótor Imréné iskolában, Gyül. Házban: Dr. Pótor Imre

2021-ben tartottuk meg a korábban – vírusveszély miatt – elmarad konfirmációt – 8.o;- és a 7. osztályosok konfirmációját is.

Tervezzük a Baba-mama-kör újra indítását is (babák kb. 6 hónapostól 3 éves korig) – Hetente szerdán – 10.00‒12.00; – Vezeti: Dr. Pótor Imréné (Segítők: Szilágyi Andrásné, Ábrán Andrásné és Kiss Pálné).

Kórházi istentiszteletek és lelkigondozás – szerdán délután; – Vezeti: Dr. Pótor Imréné (Lapos Tiborné, Szigeti Miklósné, Elek Endréné).

Hittan órák – óvoda, általánosiskolában – órarend szerint. – Vezetik: Dr. Pótor Imréné, Mezőné Kiss Erzsébet és Kósa Barnabásné.

Iratterjesztés – alkalmanként a vasárnapi istentiszteletek előtt és után. – Vezeti: Tóth András és Tóthné Baráth Mária.

Vasárnapi Iskolai Tanítók felkészítése – negyedévenként, megbeszélés szerint. – Vezeti: Dr. Pótor Imréné.

Felnőtt konfirmációi óra (szükség szerint – február 15-től pünkösdig) – vasárnap 15.00. – Vezeti: Dr. Pótor Imréné.

Presbiter-gyűlések: igény és szükség szerint. – Vezeti: Dr. Pótor Imre.

Presbiteri – bizottsági gyűlések: igény és szükség szerint. – Vezeti: Dr. Pótor Imre.

Családlátogatás – igény és megbeszélés szerint. – Vezetik: Dr. Pótor Imre és Dr. Pótor Imréné; Ebben a szolgálatban presbiterek, bibliaórán résztvevők és gyülekezeti tagok is részt vesznek.Lelkigondozói beszélgetések – kérésre, megbeszélés szerint a Lelkészi Hivatalban vagy a család otthonában. – Vezetik: Dr. Pótor Imre és Dr. Pótor Imréné.Házi beteglátogatás és betegúrvacsora – kérésre, megbeszélés szerint. – Vezetik: Dr. Pótor Imre és Dr. Pótor Imréné.Ifjúsági énekkar – alkalmanként, ünnepek előtt – Vezeti: maga a csoport.Presbiteri Családi Nap: – 2022. Június 25. Szombaton -Tarpán, Juhász István és felesége birtokán;

Gyülekezeti Hitmélyítő és Evangélizáció – 2022. október 17 ˗ 21-ig.

Vezeti: …………………………………………….. ref. lelkipásztor.

Gyülekezeti Gyermek-evangélizációs hét – 2022. július 11-15. – Vezeti: Dr. Pótor Imre és Dr. Pótor Imréné.

Gyülekezeti Családi Nap – 2022. július 16.

Házaspárok Napja – Kovács Károllyal és feleségével – házasság-terapeutákkal – 2022. szeptember 17-én Szombaton 14-18.00.

Ökumenikus imahét – helybeli történelmi egyházak lelkészeivel és vendég lelkipásztorokkal.

Március 15-én, Kedden – 10.30 órától ünnepi istentisztelet a református templomban. Utána a presbitérium fogadja a gyülekezeti házban a város lelki és polgári vezetőit.

Idősek Napja (nyugdíjas kortól) Október 01-én, Szombaton 14.00-16.00 – a HSNY tagjaival. – Vezeti Dr. Pótor Imre.

Volt konfirmandus találkozó (1975-1979-ban konfirmáltak.) – 2022. október 15. Szombaton 13.00-15.00. – Vezeti: Dr. Pótor Imre

Gyászolók vasárnapja – 2022. november 6-án Vasárnap 10.30-tól. – Meghívjuk az előző évben eltemetettek családtagjait. – Vezeti Dr. Pótor Imre.

Gyermekes családok – húsvéti (04. 09.) és karácsonyi (12.17) készülődés – Tóthné Baráth Mária presbiter vezetésével.

Alkalmainkat reménységben tervezzük a vírusvédelmi szabályok figyelembe vételével.

VIII./ KONFERENCIÁK:

Egyházmegyei konferencián való részvétel: – Hirdetjük a Berekfürdői Missziói Hét alkalmát ( 2022. február 28 – március 5.)

Más konferencián való részvétel: – Az egyházmegyékben rendezendő alkalmakat is szívesen látogatjuk.

Saját gyülekezetben tervez-e ez évben konferenciát? – Találkozó konfirmáltak részére.

IX./ VALLÁSOKTATÁS:

Hány csoportban: Összes óraszám: Óvodában: 13 csop. (+5); Általános iskolában 28 csop. (-5); összesen: 41 óra, 41 csoport;

Gyermeklétszám: óvodás 97 fő (+16), általános iskolás: 336 fő (+14); összesen: 433 fő (+29).

Hitoktatók: Dr. Pótor Imréné, Mezőné Kiss Erzsébet hitoktató és Kósa Barnabásné hitoktató.

Órákat tartanak összesen: Dr. Pótor Imréné: 7 + 10 = 17 órát; Mezőné Kiss Erzsébet: 6 + 7 = 13 óra; Kósa Barnabásné: 11 óra . Összesen: 17+13+11= 41 óra.

Gyermek-istentisztelet ideje: Vasárnap 10.30.

Helye: Gyülekezeti ház. – Ebben a munkában több gyülekezeti tag – pedagógusok, lelkimunkások – részt vesz. Negyedévente egyszer a gyermekmunkások közössége megbeszélést, közös előkészületet tart.

X./ A KONFIRMÁCIÓI OKTATÁS:

Konfirmáció év napjai, órája: – Kedd 10.45-től – Vezeti: Dr. Pótor Imréné Anyaga: Konfirmációi Könyv.

A Gyülekezeti Házban tartja dr. Pótor Imre.

XI./ IFJÚSÁGI ÓRA:

Mikor tartják: Gyülekezeti Házban – alkalmanként, szombaton 16.00‒18.00 óra között;

Résztvevők átlagos száma: 5 fő.

Más ifjúsági alkalom (pl. gyermek, ifjúsági konferencia):

Gyermek-evangélizációs hét: A templomban és gyülekezeti házban tartjuk, nyáron, egyhetes alkalmat – 6 nap, kb. 100 fő részvételével. Vezeti: Dr. Pótor Imre és Dr. Pótor Imréné;

Ifjúsági munka munkatársai: Ifjúsági vezetője: Dr. Pótor Imréné.

XII./ MILYEN RENDKÍVÜLI GYÜLEKEZETI ALKALMAT, ÜNNEPSÉGET TERVEZ EBBEN AZ ÉVBEN? –

Presbitercsaládok Napja; Volt Konfirmáltak Napja; Gyászolók Vasárnapja, Idősek napja, Házaspárok Napja, Családi Nap, Evangélizációs és Hitmélyítő hét; Gyermek-evangélizációs hét;

XIII./ ÉPÜLETEKKEL KAPCSOLATOS VÉLEMÉNY:

Milyen konkrét feladatokat szeretnének elvégezni a gyülekezetben a tárgyalt évben:

Pályázati pénzekből:

A Filagóriát építése megtörtént a gyülekezeti ház mellé (9,5M Ft);

A leendő református óvoda építése a Jókai u. 4. sz. alatt – hsz.: 1035 – az Óvoda Programon belül – (770M Ft.) A költségcsökkentő tervezés jelenleg történik.

Templom szigetelés, ablakcsere (12M Ft) – Ebből a szigetelés már megtörtént.

Beregi Autóbusz kirándulásra nyertünk 100E Ft-ot a Bethlen Alapítványtól.

XIV./ KIEGÉSZÍTÉSEK, JAVASLATOK A MISSZIÓI BIZOTTSÁGI TAGOK RÉSZÉRŐL:

2022. január 24-én, a Missziói Bizottság alkalmán.

– A gyermekistentisztelet időpontját is hirdessük: vasárnap 10.30 Gyül. Ház.

– Legyen meghívó a Házaspárok Napjára. Témája: gyermeknevelés.

– Az énekszámokat a régi és új énekeskönyv szerint is mondjuk be.

– Javasoljuk kivetítők beszerelését a templomba – és a kik kezelik.

– Gondolkozzunk kántorizáló személyén, gondolva az új énekek megtanítására is.

Presbitérium megtárgyalta és elfogadta 2022. január 28-án.

……………………………                                                                    …………………………

(Ács Ferenc gondnok sk.)               PH                     (Dr. Pótor Imre ref. lp.-tanár s.k.)

 

TERVEZETT ALKALMAK – DÁTUMOK 2022-BEN

Január 01. Szombat: – Újévi istentisztelet a templomban – 10.30 és 15.00;

Január 16-23 Vasárnaptól Vasárnapig: Egyetemes imahét – gyülekezeti ház – 18.00;

Január 23. Vasárnap: Imahét – úrvacsora – templomi istentisztelet 10.30;

Február 28 – Március 05. (Hétfőtől – Szombatig): – Böjti bűnbánati hét – gyülekezeti ház – Magdaléneumnak pénzgyűjtés – 18.00;

Március 06. Vasárnap: – Böjti – úrvacsora – templomi istentisztelet – 10.30;

Március 15. Kedd: – Istentisztelet a templomban 10.30-tól;

Április 09. Szombat 10.00 – 12.00 – Húsvéti előkészület – gyülekezeti házban – Tóthné Baráth Mária;

Április 10. Virágvasárnap – 10.30 és 15.00

Április 11 – Április 16: – Bűnbánati hét – Gyülekezeti ház – 18.00 órától;

Április 15. Nagypéntek – Templom – 10.30.

Április 17. Vasárnap: – Húsvét I. -úrvacsora – templomi istentisztelet 10.30;

Április 17. Vasárnap: – Húsvét I. – Hálaadó istentisztelet – gyülekezeti házban – 15.00;

Április 18. Hétfő: – Húsvét II. napja. Istentiszteletek: Templom – 10.30 és Gyül Ház 15.00;

Május 26. Csütörtök: – Áldozócsütörtök – Templom – 10.30 és Gyül Ház 19.00;

Május 29. Vasárnap Konfirmáció – 11.30 Templom

Május 30 – Június 04. Hétfőtől szombatig: – Bűnbánati istentiszteletek – templom – 19.00;

Június 05. Vasárnap: – Pünkösd I. napja – úrvacsora a templomban 10.30-tól;

Június 05. Vasárnap: – Pünkösd I. napja – hálaadó istentisztelet a gyülekezteti házban 15.00-tól;

Június 06. Hétfő: – Pünkösd II. napja. Istentiszteletek: Templom – 10.30 és Gyül Ház 15.00;

Június 25. Szombat:- Presbiteri Családi Nap – 10.00 – Tarpán Juhász István és felesége birtokán;

Július 11-15: – Gyermekhét a gyülekezeti házban és a templomban – 9.00-13.00;

Július 16. Szombat: – Gyülekezeti Családi Nap -Tarpán Juhász István és felesége birtokán – 10.00 –

Augusztus 15-20. Hétfőtől Szombatig: – Bűnbánati hét – Templom – 19.00;

Augusztus 20. Szombat: -Nemzeti Ünnep – templomi istentisztelet – 10.30;

Augusztus 21. Vasárnap: – Újkenyér – úrvacsorai istentisztelet a templomban – 10.30;

Szeptember 17. Szombat: – Házaspárok napja – Előadók: Kovács Károly és felesége 14.00-18.00;

Október 01. Szombat: – Idősek Napja – 14.00-16.00;

Október 15. Szombat: – Volt Konfirmandus találkozó (1975-1979) 13.00-15.00;

Október 17-21. Hétfőtől Péntekig: – Hitmélyítő (gyülekezeti ház 17.00) és evangélizációs hét ( templom – 18.00) ……………………….. lelkipásztorok szolgálataival;

Október 23. Vasárnap: – Nemzeti Ünnep – templom 10.30;

Október 23. Vasárnap: – Újbor – úrvacsorai istentisztelet a templomban – 10.30;

Október 31. Hétfő: – Reformáció ünnepe – Istentiszteletek a templomban 10.30 és 15.00;

November 06. Vasárnap: – Gyászolók vásárnapja – templomban 10.30;

December 17. Szombat – Karácsonyi előkészület – gyülekezeti házban – 10.00-12.00 – Tóthné Baráth Mária;

December 19 – 23. Hétfőtől – Péntekig: – Karácsony előtti bűnbánati hét – gyülekezeti ház – 18.00;

December 24. Szombat: – Szenteste – Templomi istentisztelet 17.00 órától;

December 25. Vasárnap: – Karácsony I. napja – úrvacsora a templomban 10.30-tól;

December 25. Vasárnap: – Karácsony I. napja – hálaadó istentisztelet a gyülekezeti házban 15.00-tól;

December 26. Hétfő: – Karácsony II. napja. Istentiszteletek: Templomi 10.30; és Gyül Ház 15.00;

December 31. Szombat: – Évzáró istentisztelet a templomban – 17.00.

Az időpontokat illetően – szükség esetén – a változtatás jogát fenntartjuk!

információk

Hivatali órák:
Keddtől Szombatig: 9:00 – 11:00

06 45 470-541
06 30 436-2945

potorimre@gmail.com
refnameny@gmail.com

VÁSÁROSNAMÉNYI

REFORMÁTUS

EGYHÁZKÖZSÉG

Lelkészek

Dr. Pótor Imre
ref. lp.- tanár

Dr. Pótorné Beregszászi Erzsébet
ref. lp.- pásztorál pszichológus

Minden jog fenntartva. © 2024 Vásárosnaményi Református Egyházközség