Gyülekezeti házunk története

Gyülekezeti Házunk építésének és templomunk renoválásának története

(2004-2007)

A gyülekezeti ház építésének és a templom renoválásának terve és megvalósítása között négy esztendő telt el. A régi parókiából új gyülekezeti házat építettünk, és most adunk hálát Istennek immár hetven éves, 1937-ben épített negyedik templomunk teljes belső felújításáért, és a torony külső renoválásáért is.
A gyülekezet közösségi érdek alapján történt összefogása, a volt bírósági épületünk pénz-beli kártalanítása, testvéreink szíves adakozása, a presbitérium összehangolt együttműködése, és bizottságai áldozatkészsége nélkül nehezen tudtuk volna véghez vinni ezeket az – egyházközség jelene és jövője, egyben településünk érdekében végzett – építési munkákat. Mindezért Istené a hála és a dicsőség.

A 2004. szeptember 30-i presbiteri jegyzőkönyvben olvasható, hogy a „gyülekezeti ház építését el kell kezdeni.” A volt bírósági épületért akkor még az államtól várható 22,5 Millió Forint, és ennek kamatai lettek az építkezés alapja.
Először pályázati úton – Közösségi Ház építéseként – szerettük volna terveinket végrehajtani. Majd az Építési Bizottság tett javaslatot a végzendő munkák sorrendjére. Az építkezés elkezdését az is sürgette, hogy jóllehet a városi önkormányzat jóvoltából évekig használhattuk gyülekezeti teremként a volt bírósági épület templom felőli részét, de az épületrészek szükségszerű fel-újítása miatt is megszokott helyünkről ki kellett költöznünk. A pályázati anyagban a régi parókia gyülekezeti házzá való átalakítása 26 Millió Ft-ba került volna.
Felmerült a kérdés, hogy átalakítás helyett építsünk új gyülekezeti házat. De mivel a mű-emléki hivatal az előzetes megbeszélések alapján erre csak mélyen a parókia kertbe adott volna engedélyt, s ezzel együtt a régi parókia állagát is meg kellett volna őrizni – a presbitérium a régi parókia gyülekezeti házzá való átalakítása mellett határozott.
A gyülekezeti ház tényleges terveiről a 2004. október 19-i presbiteri gyűlésen volt szó, ahol megállapítottuk, hogy 150 személyes gyülekezeti ház és kapcsolódó kiszolgáló és tisztálkodó helyiség megtervezésével számolunk. A tervek elkészítését a Koncz-Bau Kft.-től kértük. Az Építő Bizottság előzetesen többször is tárgyalta a terveket. A gyűlésen a Koncz-Bau tervezője ismertette a terveket egy 100 és egy 150 férőhelyes gyülekezeti teremről. A 100 személy befogadóképességű terem 140 négyzetméter, összes alapterülete 257,6 négyzetméter. A födém rácsos tartószerkezetes megoldású. Az Építési Bizottság kivitelezőnek a Koncz-Bau Kft.-t javasolta. A presbitérium úgy döntött, hogy a régi parókia átalakításával új gyülekezeti házat építünk. Egyben a gyülekezetben gyűjtést indítottunk el az építésre.
A 2005. február 1-i presbitergyűlésen úgy határoztunk, hogy a templom teljes vezetékcseréje, majd a templomfestés után a gyülekezeti ház építése következi. Utóbbira az ARCHITECHT cég szociális alapú – Közösségi Ház – címmel pályázati terv elkészítését ajánlotta. Mivel ilyen pályázatot beadására csak nonprofit szervezeteknek volt módja, ezért ennek elkészíttetésére a Vásárosnaményi Református Egyházközségért Alapítványt kérte meg a presbitérium. A terveket szükségszerűen a pályázati kiíráshoz kellett igazítani. Alapítványunk vezetői – Juhász István és Korniczky László – kezdettől fogva komoly erőfeszítésekkel és áldozatokkal törekedtek sikeres és eredményes pályázat létrehozatalán.
A 2005. augusztus 23-i presbiteri gyűlésen közölte a lelkipásztor, hogy a Közösségi Házra vonatkozó pályázatunkat, „befogadták”, de a régi parókia helyére nem épülhet teljesen új épület, mivel ezt a műemléki hivatal nem engedélyezi.
A templom teljes vezetékcseréje 2005. október 5-én készült el 1.018.031Ft értékben. 2005. november 3-án hoztunk határozatot a templombelső falfestése felvállaltatására, és szóba került a fűtésrendszer cseréjére is.
2005. november 3-án jelentette a lelkipásztor a presbitereknek, hogy a Közösségi Ház pályázatát elutasították – szakmai okokra hivatkozva. (Túlságosan „reformátusnak” tartották a szakmai elbírálók. Ebben meg nem is sokat tévedtek). Ezzel együtt sajnos igen sok munka és pénz veszett kárba, amit Alapítványunk biztosított. A gyülekezet nevében itt is köszönetemet fejezem ki az Alapítvány kuratóriuma készséges segítőkészségéért, és mindig a gyülekezet közössége javát, haladását szem előtt tartó, folyamatos áldozatáért.
Az új presbitérium első gyűlésén – 2006. február 7-én – az elnök többek között arra kérte a presbitereket, hogy a költségvetés tárgyalásakor tegyenek javaslatot gyülekezeti ház létesítésére. Szükségünk van egy több helyiségből álló épületre, ahol kis és nagyobb létszámú közösségi alkalmakat, összejöveteleket tarthatunk. A templombelső festése, a templomtorony külső tatarozása is szükségessé vált.
A templomtorony renoválását 2006. március 30-án határoztuk el, ahol két pályázó közül a Koncz-Bau Kft. költségvetés-tervezete mellett foglaltunk állást. Ekkor határoztuk el, hogy a régi parókia átépítésével építünk új gyülekezeti házat. Egyben úgy gazdálkodunk, hogy a templom renoválása is beleférjen a tervezett 30 Millió Ft-os költségvetésbe.
Ennek értelmében az építési bizottság javaslatára a Koncz-Bau Kft-vel a két munka felvállaltatása – 2006. április 2-án – megtörtént. Műszaki ellenőrnek Filep István mérnök urat választottuk, aki ettől kezdve időt és fáradságot nem kímélve, példás szorgalommal, alapossággal és szak-ismerete legjavával Isten dicsőségére egyházközségünk javát munkálta. Társ műszaki ellenőrnek Toldi Istvánt választottuk. A Koncz-Bau Kft vállalta, hogy 2006. szeptember 30-ra elkészíti, illetve befejezi mindkét munkát.
Eközben a három nyugatra néző templomajtót tölgyfából, míves munkával Szűcs László asztalos mester, presbiter készítette el – 720E Ft értékben. A lelkész-bejárati ajtót Isten dicsőségé-re, 60. születésnapján adta át az egyházközség javára. A templom előtti szép hirdetőtábla is Szűcs László munkája.
A templomfűtést – általános megelégedésre – Koscsó István sárospataki fűtésszerelő mester végezte el 2.640.000 Ft-ért.
A harangok teljes villamossági felújítását és korszerűsítését – Isten dicsőségére – Patlók László görög katolikus gondnok úr végezte el. Az esetleges, szükségszerű javításoknál jelenleg is, mindig számíthatunk készséges segítségére.
2006. október 30-án a műszaki ellenőr közölte a presbitériummal, hogy a gyülekezeti ház építése és a torony renoválása munkái jó minőségben, megfelelő anyagok felhasználásával történtek. A munkák késésének oka, hogy a teljes vakolatot kellett eltávolítani a toronyról. Nagy hálával tartozunk Istennek, aki a munkák befejezéséig, a tél beállta előtt munkára alkalmas időt ajándékozott.
A szépen kifestett templom Lőrincz László mester úr és munkatársai keze nyomát dicséri. Az elvégzett munka 787.475Ft-ba került.
A szépen megújított templomba Gaál Zoltán presbiter és kedves felesége új énekmutató táblákat adományozott.
A Vásárosnaményi Önkormányzat gyülekezeti ház építésünket 800E Ft-tal támogatta.
A gyülekezeti házba vásárolt sötétítőket és függönyöket Orosz Sándorné készítette el szép munkával. A konyhába beépített szekrényt, munkaasztalt, tároló szekrényt készíttettünk Bódor Bertalannal. A gázkonvektorokat és a templom előtti kerítés tisztítását és lefestését a NAFÉM Kft díjmentesen, ajándékként végezte el. A villanyszerelési munkákat Magyar János, a gázszerelési munkákat Bancsi István és Farkas József, a vízszerelési munkákat Misku József, a bádogos munkákat Kolozsi Zoltán, a belső tér kialakítási munkákat Tári Sándor mester urak végezték.
A gyülekezeti ház építéséről és a templomrenoválásról készített műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv 2007. november 26-án készült. Ennek során kifogás, hiányosság egyik hatóság részéről sem merült fel.
A gyülekezeti ház építése 25 Millió Ft-ba, a templomtorony külső renoválása 5 Millió Ft-ba került. A Koncz-Bau a munkákat jó minőségben végezte el. A teljes anyagköltséget és munka-díjat idejében kifizettük.
A templom előtti és a parókia udvaron található térburkolatot és lépcsőket Gergely Imre és Kiss Sándor vállalkozók készítették. A templomkert kerítése és a parókia kert kerítése betétei munkáit Kozák István és Filep István végezte. A templom- és parókiakertet Heteiné Balázsi Margit kertészmérnök és Csobolya Tibor tervezte, és vezetésükkel történt azok kialakítása is. A templomba és a gyülekezeti házba hímzett magyar és református zászlókat adományozott dr. Balázsi Erzsébet presbiter.
A külső közösségi hely kialakítása a parókia udvaron történt – 87.600 Ft értékben.
A melléképület javítását, a parókiakert kerítése behúzását Orgován István végezte el 72.000 Ft értékben
Társadalmi munkával végeztük el: a parókia udvar és kert rendezését, a parókia kert kerítése készítését; a külső közösségi hely alapozását; többszöri tereprendezést; virágos kertek kialakítását;

A GYÜLEKEZET TAGJAINAK ÖSSZES ADOMÁNYA a gyülekezeti ház építésére, majd a templomkert parkosítására
2005-ben 50 család adománya – 698.000Ft;
2006-ban 127 család – 1.860.500Ft;
2007-ben 38 család – 660.600Ft;
Összesen: 215 család – 3.219.100 Ft /Hárommillió, két-száztizenkilencezer-egyszáz Forint/-ot adományozott.
1 család átlagos adománya: 14.972Ft.
(Zárójelben jegyzem meg, hogy a négy éve történt parókiaépítésre a gyülekezet tagjainak összes adománya: 673 befizető családtól – 9.286.105 Ft .
(Ott és akkor az átlag: 13.798Ft/család/.)

KIADÁSAINK 2005-ben:
A templomban teljes vezetékcsere: 1.018.031 Ft

KIADÁSAINK 2006-BAN:
A gyülekezeti ház építésére és a templom-külső renoválására fordított összeg: 29.998.536Ft;
a./ A gyülekezeti ház berendezésére és környezetére az építkezéskor fordított összeg: 2.363.226 Ft
b./ Templomfűtés szerelésére fordított összege 2006-ban: 2.640.000Ft
c./ Templombelső festése költsége 2006-ban: 787.475Ft
(Az összes kiadás 2006-ban – 35.789.237Ft)

KIADÁSAINK 2007-BEN:
a./ Templom karbantartás és fenntartásra: 863.300Ft (pl. 3 db templomajtó anyag és munkadíja 720.000Ft; Zárak: 21.840Ft; Hirdetőszekrény 15.000Ft; Villanyóra relé – 12.053Ft; Zár 10.945Ft; Festék a templomajtók festésére 28.208Ft; Anyag vásárlás a zászlókhoz 2.240Ft; 50 db énekes-könyv – 48.442Ft; stb.)
b./ Templomi járdák és lépcsők: 385.237 Ft
c./ Gyülekezeti ház karbantartására, fenntartására: 177.968Ft .
d./ Parókiakert kerítés ára: 206.427Ft
e./ A külső közösségi hely kialakítása – 87.600 Ft.
f./ Melléképület javítását, a parókiakert kerítése behúzása 72E Ft
(Az összes kiadás 2007-ben – 1.792.532Ft)

Minden együtt: 38.599.800 Ft

a./ Templomrenoválásra költöttünk összesen (1.018.031Ft; 5.000.000Ft; 2.640.000Ft; 787.475Ft; 863.300Ft; 385.237Ft =) 10.694.043 Ft-ot
b./ Gyülekezetei Ház építésére és berendezésére költöttünk összesen (24.998.536.000Ft; 2.363.226Ft; 177.968Ft =) 27.539.730 Ft-ot
c./ A Parókiakert kerítés ára: 206.427 Ft
d./ Külső közösségi hely kialakítása – 87.600 Ft.
f./ Melléképület javítását, a parókiakert kerítése behúzása – 72.000 Ft

Ez mind összesen: 38.599.800Ft, azaz – Harmincnyolcmillió-ötszázkilencvenkilencezer-nyolcszáz Forint.
Ebből az egyháztagok, hívek adománya két év alatt: 3.219.100 Ft. A többi költséget a templom szomszédságában lévő, úgynevezett volt bírósági épületért kapott pénzből fedeztük. – Ez (38.599.800 – 3.219.100 =) 35.380.700 Ft

HÁLÁSAN KÖSZÖNÖM minden kedves Testvéremnek, a gyülekezet tagjainak – testvéreimnek közelben és távolban – készséges adományát.

Megköszönöm Koncz István vállalkozónak és Koncz István építészmérnöknek, Bajusz Zsolt építésvezetőnek, és a Koncz-Bau Kft dolgozóinak gondos munkáját.
Egyházközség nevében hálásan köszönöm Filep István mérnök úr, műszaki ellenőrnek az építkezésben nyújtott hűséges, lelkiismeretes, alapos munkáját. Megköszönöm Toldi István műszaki ellenőri tevékenységét.
Tisztelettel köszönöm meg Juhász István igazgató úrnak és feleségének – mint a Vásárosnaményi Református Egyházközségért Alapítvány alapítóinak -, és Korniczky László alapítványi elnök úrnak gyülekezetünk iránti gondosságát, szeretetét és áldozatkészségét. Az általuk létrehozott Alapítvány jelenleg is sokféleképpen segíti gyülekezeti lelki-szellemi építőmunkáinkat.
Hálásan köszönöm meg Kiss Zoltán igazgató úr és felesége nagylelkű adományát, körül-tekintő gondosságát az építkezés érdekében, de gyülekezetünk szellemi-lelki épülése javára is, – és a most következő vendéglátásban is.
Megköszönöm városunk polgármesterének – Jüttner Csaba úrnak, – címzetes főjegyzőnknek, Lipták József úrnak – és az önkormányzat tagjainak – az egyházközségünknek biztosított adományt.
Szombathy Béla úr, a Nafém Kft igazgatója ajándékáért szíves köszönetemet fejezem ki.
Tóth Lajos igazgató úrnak hálásan köszönöm szíves adományát, a helyi sportcsarnok vendégfogadásra rendelkezésre bocsátását.
Winkler János úr és családja az építkezés javára adott nagylelkű adományát itt is tisztelet-tel megköszönöm.
Az egyházközség gondnokának, presbitériumunknak, különösen is az Építési Bizottság tagjainak, de minden egyes presbiteri bizottsági tagnak is az építkezés folyamán tanúsított gondosságát hálásan köszönöm. Segítségükre, tanácsukra, kétkezi munkájukra, gépükkel végzett munkájukra mindenkor készséggel számíthattam.

Az Isten ügyét mindenkor vállaló, és gyülekezet javát munkáló hűséges és buzgó szolgálatvállalásban és áldozatkészségben követendő példát kaptunk valamennyien – különösen is – Ács Ferenc, Elek Endre és Páll Endre presbitereinktől.
Köszönöm az asszony- és nőtestvéreknek az utómunkákban, a templom, gyülekezeti ház, templom- és parókia kert, a környezet felékesítésében kifejtett segítségét. Megköszönöm a vendéglátásra készített finom süteményeket.
Szentháromság, örökkévaló Istenünk legyen áldott minden elvégzett jó munkáért!
Legyen Isten nagy neve dicsőségére a templom és a parókia mellett a gyülekezeti ház is, magyar népünk szellemi-lelki megújulása, megerősödése szolgálatára, Vásárosnamény lakói és Bereg népe javára.
Az egyházközségi közgyűléstől beszámolóm szíves elfogadását kérve,
vagyok kiváló tisztelettel és megbecsüléssel:

Vásárosnamény, 2007. június 17. / – Dr. Pótor Imre ref. lp.-tanár/

Elhangzott a vásárosnaményi református templomban a 2007. június 17-i Hálaadó Napon -„Épüljetek lelki házzá!” 1Pét 2,5

információk

Hivatali órák:
Keddtől Szombatig: 9:00 – 11:00

06 45 470-541
06 30 436-2945

potorimre@gmail.com
refnameny@gmail.com

VÁSÁROSNAMÉNYI

REFORMÁTUS

EGYHÁZKÖZSÉG

Lelkészek

Dr. Pótor Imre
ref. lp.- tanár

Dr. Pótorné Beregszászi Erzsébet
ref. lp.- pásztorál pszichológus

Minden jog fenntartva. © 2024 Vásárosnaményi Református Egyházközség